HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 858.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

. w·m*_"__­”"”Di"w D D ' F- ,
o 1 . .j1
fl
I
Een vlijtiger, werkzamer man dan hij was, is niet wel
denkbaar. Geregeld als een chronometer, had hij al zijne ‘
daguren stipt verdeeld en hield zich daar streng aan.
Hij stond des zomers ten 5 ure, des winters ten 6 ure 6
( op, ontbeet, zag dan eenige boeken en journalen door,
j om daaruit aanteekeningen in zijne reeds door ouderdom [
geel geworden collegie-cahiers te maken, stapte ten g ure i
1 in zijn doctorskoetsje en bezocht eenige patienten, om
”j vervolgens van II tot 2 ure zijne collegien te geven. ·
' Daarna werd gemiddagmaald en ten 5 ure thee gedron­”
il ken. Even als de meeste andere professoren, had hij een ’
. vasten dag in de week, waarop hij op dit uur studenten
ontving. Dit zoogenaamde thee-collegie werd tamelijk ` i
druk bezocht , want DE FREMERY was een eenvoudig,
hartelijk man, die voor ieder een vriendelijk woord had. 1
Alleen voor een ding moest men zorg dragen, gelijk wij
jongelieden dan ook wel wisten, namelijk van tijdig te p
~ komen en vroeg weder te vertrekken. Bleef iemand na j
6 ure zitten, dan werd de gastheer eenigzins onrustig en à ,
l gaf weldra een wenk dat zijn koetsje vóór stond, waarin
hij nog bij eenige patienten zijn avondbezoek moest af-
I leggen. ~
En hoe waren nu zijne lessen? Zoo vraagt misschien
meesmuilend eenig jeugdig lezer, die alleen den tegen-
l_ i woordigen toestand kent en zich niet voorstellen kan hoe
W het mogelijk is dat een professor in zoo vele vakken
onderwijs geeft en bovendien nog eene tamelijk drukke
medische praktijk uitoefent. ‘ f
Mijn antwoord hierop kan kort zijn: die lessen waren,
in het algemeen gesproken, goed; zij waren duidelijk, 2
methodisch, op de hoogte der toenmalige wetenschap,
welke trouwens toen op verre na den grooten omvang _ Q
W niet had dien zij sedert verkregen heeft; hij die deze
lessen getrouw volgde kon daar zeer veel leeren, `meer ràïgj
1
ü
1
*
1 '4
er l