HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 825.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

jl Q
!
6
cipeerd; deze hielden op een aanhangsel der medische
, studien te zijn, en haar recht op zelfstandige ontwikkeling
werd daardoor erkend. Het was inderdaad een merk-
i waardig teeken des tijds, wel een bewijs van de helder-
i heid des bliks, dien de ontwerper van het koninklijk besluit, {
de hoogst verdienstelijke vAN Ewrjck, in de behoeften j
van dien tijd had geslagen. Ook mogen wij veilig be-
weren, dat in het algemeen door dit besluit het hooger {
onderwijs in ons vaderland beter geregeld werd dan toen ”j
ergens elders het geval was. Doch het was een tijd van `
overgang. De volledige emancipatie kon niet op eens ii
A plaats hebben, zonder zekere verkregen rechten te schen-
den; bovendien, de politieke woelingen van het laatst
j der vorige eeuw en de daarop gevolgde fransche over-
heersching, waardoor zelfs een tijdlang het bestaan der
Utrechtsche Akademie ernstig bedreigd werd, waren voor
de ontwikkeling van wetenschappelijke talenten zeer on-
gunstig geweest. En zoo verklaart het zich, hoe een ~
man als DE FREMERY zich met het onderwijs in een aantal
vakken, deels tot de eigenlijke geneeskunde, deels tot j
de natuurwetenschappen behoorende, kon blijven belasten,
waarvoor tegenwoordig minstens een vijftal professoren
. worden gevorderd. ·
DE FRELIEIQY was trouwens een in menigerlei opzicht
j merkwaardig man, een dergenen die in den tijd waartoe i_ i
mijne herinnering hier terug gaat, reeds zeldzaam waren W
en thans in het geheel niet meer voorkomen: DE FREMERY,
reeds op vijfentwintigjarigen leeftijd, in 1795 tot hoog-
leeraar benoemd, had nog den tijd der hervorming van
j de chemie door LAvo1s1E1< en van de zoologie door CUVIER
l beleefd. _Van beiden was hij een groot bewonderaar.
l Hij was toen reeds omstreeks óo jaren oud, nog krachtig
l en gezond. Ik herinner mij niet dat hij ooit een zijner
l vele lessen om ongesteldheid heeft behoeven te verzuimen.
{ 1
l