HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 67

JPEG (Deze pagina), 864.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

, - - -·--v·~ ‘ V ""tjgg
`.' "' "'_"`Z" x. . Z
l
I
il
5 65
l
woning der Akademische klinieken zich reeds eene zekere
`. mate van bedrevenheid in de herkenning en behandeling
‘ van ziekten hadden eigen gemaakt, hebben, ook zonder
dat eenige wet hun zulks voorschreef, eenige maanden te
l r Amsterdam doorgebracht om ook de klinieken der profes-
soren aldaar bij te wonen. Ook dit had bij de wet kunnen ‘
geregeld en, zoo niet voorgeschreven , dan toch op de eene
of andere wijze aangemoedigd kunnen worden. Zoo had te
. , . 1
Amsterdam eene geneeskundige ewla de peafecfzazzvzcwzanf .
A kunnen zijn gevestigd geworden, die ten nutte van het
` geheele vaderland had gediend, terwijl de medische
studenten, die deze tot voltooing hunner praktische studien
· 1
bezochten, dan reeds den ouderdom bereikt hadden, jï
· .. . . 2
. waarop zij aan de verleidingen der groote hoofdstad
i beter weerstand konden bieden. 1) ,-j
le
· Zoo zoude ik en velen met mij gewenscht hebben. Het lj
ontbreken in de wet van eenige aanwijzing, waardoor Q
zeker verband tusschen de akademien en het Amsterdam- q
r
j sche athenaeum en de geneeskundige school werd gebracht W A
‘ K en het daarop door de Tweede Kamer aangenomen amen- F2
• .. ‘«
3 dement , waardoor Amsterdam het recht erlangde zijn
l V:
‘ Athenaeum in eene universiteit te veranderen, heeft dat
1 A
j alles den bodem ingeslagen. fhïzc zllcze Zachzymad
lt Is het mogelijk nu nog op den eenigen goeden weg
¢ terug te keeren? Ik weet het niet en waag ter naanwer-
1 E
ij nood dit te hopen. rsi
‘t lvl
ri 1) Ook het Rotterdamsche ziekenhuis zoude rijke stof voor eene cliniek kunnen
_; leveren. Men heeft mij wel eens gezegd dat er in onze groote koopsteden ge-
=/ legenheid bestaat tot het opdoen van juridische kennis, bepaaldelijk in het handels-
recht, die men in de steden, waar de rijks-universiteiten gevestigd zijn, niet of in gl
j geringere mate heeft. Het zoude derhalve gewenscnt kunnen zijn van die gelegen-
~ heden voor een soort van practicum gebruik te maken. Daar het hier echter niet, jl j
‘~ zoo als bij een medisch clinicum, op zien, maar alleen op spreken, hooren en
ç lezen aankomt, en men dit te Utrecht en te Leiden even goed kan als te Amster- i,"
dam en te Rotterdam, zoo zie ik het nut daarvan nog niet in. Ik moet het lj
‘ oordeel hierover echter aan meer bevoegden overlaten. j
.
l

. lil
T iïi
lx