HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 66

JPEG (Deze pagina), 842.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

vr -..a...-...a;,..4;g.....,_,.;T_.‘"`,..;,‘; I . W.; Q`. . .. .. ,.,.` .. ` .....;§- . . N] __”_____«A ____v__
X
`. l
al I 2,
ïï [ v
E e . . . . il
niet uitsluitend aan de leden der faculteiten behoeven o 2·
{ , P ii
te dra ·en maar aan dezen assessoren kunnen toevoegen `
.: 7 C 7 I
il waartoe dan in de allereerste plaats de Amsterdamsche ’
professoren in aanmerking kwamen. Ik geloof niet dat
, een der Akademische professoren er bezwaar tegen zoude · ·
gehad hebben zijne vaak lastige taak met de Amster-
sj ,
damsche collegen te deelen.
Er is echter nog meer dat, om den loo der zaken
2., . O
i goed te begrijpen, hier moet worden aangestipt. Te
Amsterdam heeft altijd eene ruimere gelegenheid voor _
clinisch onderwijs bestaan dan aan eene der drie Akademien. `
ii · Groote ziekenhuizen met talri`ke atienten kunnen alleen
Q7 J
door eene groote bevolking gevoed worden. Onder die
il .. . .. '
lx; talrijke patienten komt dan natuurlijk ook een grooter .
· aantal voor van dezulken die als objecten voor het clinisch
il onderwijs kunnen dienen. De kans van sommige zeldzame ·
E I ziekten en gebreken te kunnen zien neemt toe met het
j I getal lijders in de ziekenhuizen. In dit opzicht staat
‘ .. •
Amsterdam zonder twijfel bovenaan. Toch wachte men {
zich ook hier voor overschatting. Eene stad als Utrecht ‘
I . . ï
met ógooo inwoners biedt ook eenen genoegzaam grooten
EQ voorraad aan voor oed clinisch onderwis, vooral sedert ‘
L1 J ‘ l
het nieuwe ziekenhuis tot stand is ekomen dat beter
é 7
lg ingericht is dan een der Amsterdamsche ziekenhuizen. ll
li. ·
j _ Desniettemin is de wenschelijkheid geenszins te ontkennen, {
E V
` ' dat de te Amsterdam bestaande gelegenheden tot prak-
‘ 1 tische oefening in genees- en heelkunde benuttigd
l .
l j worden door allen die later als arts zullen optreden. Dit
I I . . . .. ‘
l I is trouwens reeds lan erkend ' en velen die door bi- gi
I E J
ji » 1) Onder anderen door P. HARTING in zijne in 1858 verschenen Gedzzc htm over ‘·
j I het haogcr amzïsrwzjr, bl. 70. In dit geschrift komt bovendien nog wel het een en ç
; ander voor, dat ook nog in onzen tijd behartiging schijnt te verdienen. Eenige ;
i der daarin bevatte vocrslagen zijn sedert verwezenlijkt, niet alle. l
I
l
¢
zi g
I V
wel ‘
F _ j 7, _.*"’t . ,.