HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 64

JPEG (Deze pagina), 874.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

E
l . ii
g l
,s‘ 62 `
ill i
leven te Amsterdam uit den aard der zaak duurder dan , _
EF elders, en dit is reeds op zich zelf voldoende om menig J i
vader, die niet in Amsterdam woont, te weerhouden van
_ er zijne zoons heen te zenden. In elk geval zal het nog
lang, zeer lang duren, eer dat de studentenstroom zich
ook van elders naar Amsterdam richt. Elk vader die
zelf aan eene der oude universiteiten gestudeerd heeft, is
natuurlijk geneigd daar ook zijne zoons te laten studee- .
, ren, en mocht er ooit eene gesupprimeerd worden, dan `
V zal hij in den regel toch nog de overblijvenden kiezen
' boven Amsterdam. Eenmaal op dien weg zijnde, zal i
men, om den onwilligen studentenstroom naar Amsterdam
te drijven, genoodzaakt worden verder te gaan. Hadzè A
mzhz`, was z‘2Zz`. Ook de beide andere rijks-universiteiten
zullen moeten worden opgeruimd, de eene voor, de andere _
gi na, tot dat eindelijk het droombeeld eener enkele groote,
· schitterende universiteit zal verwezenlijkt zijn, een droom-
ï ‘ - beeld, waarvan de verwezenlijking alleen door hen kan .t
i worden gewenscht die buiten het hooger onderwijs staan Q
en zijne wezenlijke behoeften niet kennen.
é Werkelijk leert de ondervinding dat in groote steden ;
gevestigde universiteiten geenszins diegene zijn, waaraan ‘
het best gestudeerd wordt. HYRTL, zelf professor te •
Weenen, erkent het in de voorrede voor zijne Tapagaa- ’j
Ip phzsc/ze Aazaztmmè. Niet de beste Medzèzèzez komen volgens
‘ i hem van de universiteiten te Weenen, te Berlijn of te _
ti Leipzig, maar van die in kleinere steden, jena, Göttingen,
l ·* Heidelberg. Eens maakte ik GEGENBAUR, toen nog te jena,
een compliment over zijne werkzaamheid. Zijnantwoord was: {
,,f?'a, was sal! maw aaah sam! zh fïma Z/aan, als azö@z2‘m." j
j -«~----·- 4
: . _ . · ­ ­ *)‘
I verschenen brochure, getiteld. De wrplaaismg dar kwsekschool voor mzlziazrm ä
gcrzecskzmdigezz naar Amsterdam, zijn al de gevolgen die deze verplaatsing
E fi noodwendig hebben moest, voorspeld. Die voorspelling heeft zich in allen deele
Y bewaarheid f