HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 63

JPEG (Deze pagina), 838.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

,5
61 i
museën, ziekenhuizen enz., zooals men deze elders in ons
vaderland vergeefs zoude zoeken.
* Doch naast deze voordeelen staan nadeelen. Amsterdam
. is een koopstad en zal dit natuurlijk altijd blijven en er
_ de physionomie van behouden. Handel en studie kunnen
ii ` zich verdragen en samengaan, getuige de velen die zoo-
wel in vroegeren tijd (men denke b. v. aan Nic. Wrrznn, A
" aan ILIUDDE en a.) als tegenwoordig beide op waardige
wijze vereenigd hebben. Toch is het bezwaarlijk te ont-
kennen dat er tusschen het jagen naar geld en het jagen
i naar wetenschap een zeker antagonisme bestaat, evenmin
A als dat in Amsterdam het eerste voorheerscht en moet .
; blijven voorheerschen. Altijd zal daar handel eenen .
domineerenden invloed uitoefenen en de wetenschap meer
­ Q op den achtergrond optreden. Eene universiteitsstad in
) den eigenlijken zin des woords, d. i. eene stad waarin schier l
aller belangen zich in meerdere of mindere mate rondom
die der universiteit scharen, zal Amsterdam nooit worden.
E Hier komt nog iets anders bij. De geheele levenswijze
( l _ in Amsterdam is ingericht volgens de gewoonten van
) den handelstand. De koopman sluit, na zich van zijn ·
dagtaak gekweten te hebben, des avonds zijn kantoor. j)
Societeiten, schouwburgen, cafés chantants bieden hem
il dan overvloedige gelegenheid tot verpoozing aan. Dat
menig student, tenzij hij bij zijne ouders woont, aan die
( verlokkingen geen weerstand kan bieden, spreekt van
zelf Zoo worden vele uren, die aan studie moesten `E)
Z; gewijd zijn, op eene plaats van uitspanning doorgebracht.
; Dat dit niet uit de lucht gegrepen is, weet elk in
( Amsterdam die zijne oogen niet moedwillig sluit, en
_) het Rapport der commissie over den toestand der mili-
taire geneeskundige school bevestigt het. ‘) Voorts is het ij
-~
1) In eene tien jaren geleden (1868) naamloos te Utrecht bij L. E. BoscH &ZooN
ë gij;
(
T `ëqèj
V SE
ï