HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 62

JPEG (Deze pagina), 837.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

jg. ~- r" "··á'·-·~¤•¢>·<§·l.i·•~»««~~`···~·`r»:­"~ ~ ­:»~­·~· ·~ -¢.­~~~­«r ­ · .­ ...-` .~ ` .,~`Q.. . ., V. ...,...r.,.._,,.,, ,., ·.,_ï:· _
‘ï
. E ‘
rïi .
.5
oo
li Voor de goede diagnostiek eener kwaal, die dreigt A
ook andere naburige organen in het ongerede te brengen,
p is eene juiste kennis niet enkel der A/Wzzesevzztzkz maar ook
der mzz‘ccczic7zfzkx noodig. Misschien vindt men dan mid- #
delen, zoo niet tot volledige genezing, dan toch tot ver-
betering en kan men het verdere aan de natuur overlaten. . ·
Ofschoon men nu van een oud-student aan de Utrechtsche
akademie niet verwachten zal dat hij volkomen onpar­ i
tijdig is, daar hij ·toch de belangen eener stad en aka-
’ demie, in welker lotwisselingen hij bijna een halve eeuw A
,gedeeld heeft, niet met onverschilligheid kan bedreigd
zien, zoo zal ik toch trachten mij zooveel mogelijk op ,
een algemeener standpunt te plaatsen, dat zeker het
eenige juiste is: namelijk op dat der belangen van het I
geheelevaderland en van het daar gegeven universiteits- _ _
onderwijs. i
E ‘ Laat ons dan in de eerste plaats bij de pmesevzizá stil- j
, staan, en de vraag beantwoorden: Is Amsterdam eene w
geschikte plaats voor eene universiteit, en zoo ja, is het
Y daarvoor geschikter dan andere steden in ons vaderland,
­ ‘ waar reeds sedert eeuwen universiteiten bestaan. Moet y
F die laatste vraag bevestigend beantwoord worden, dan j
K zwijgen alle andere consideratien, want het belang van
het geheele vaderland en van het hooger onderwijs gaat
boven het bijzonder belang van welke stad ook.
Fi De hier gestelde vraag kan op verschillende wijze ï"
_. Y beantwoord worden, al naar gelang van het oogpunt,
il ii van waaruit men de zaak beziet. Eene groote stad biedt
l veel voor algemeene ontwikkeling aan, wat in kleinere ·5`
j steden gemist wordt. Reeds de groote verscheidenheid F
j AT van het bedrijvige leven en van de levensomstandigheden,
j j`? zelfs al wat men op straat en langs de huizen, op markten ,."
pi pleinen, kaaien ziet, werkt onbemerkt mede tot de vrijere
. opvoeding van den geest. Bovendien bezit Amsterdam
A ‘ 5
li T