HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 61

JPEG (Deze pagina), 783.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

_ ,.< `, v . . te . . A al _ liä
E
T 59 ·
l
t goed ingerichte universiteit vereischt worden, en evenmin
j is het te verwachten dat het Rijk bij de reeds bestaande,
1 voor de behoeften van ons vaderland ruim voldoende drie
i" rijks-universiteiten nog, door de nieuw opgerichte stedelijke
universiteit te Amsterdam over te nemen, er een vierde g
bij zal voegen.
Inderdaad zijn wij door de oprichting van de Amster-
damsche universiteit in een soort van zërzpasse (men ver- ‘ _ lj
j geve mij dit, in dien zin het eerst door VoLrA1RE gebruikte, T
woord, waarvoor mij geen goed hollandsch aequivalent l
` bekend is) geraakt, waaruit het moeielijk zal zijn geheel ij
ongehavend op den goeden weg terug te keeren. ij
Na de uitmuntende opstellen van eenen mij onbekenden
schrijver, in het Utrechtsch Dagblad, thans vereenigd
i , uitgegeven l), kan ik mij ontslagen achten van aan te
· toonen hoe verkeerd de afschaffing van een of meer
Rijks-universiteiten zoude zijn. Maar daarmede is de
? zaak nog niet afgedaan. Er dient een uitweg gezocht te
·, worden uit den doolhof, waarin wij geraakt zijn door 5
de onvoorzichtigheid van sommigen, die voorzeker niet
i, ingezien hebben, welke gevolgen de oprichting eener 4%.
. stedelijke universiteit op even grooten voet als de rijks-
p universiteiten georganiseerd, noodwendig hebben moest.
ii Misschien zal een medicus den toestand, waarin ons { e
jl hooger onderwijs hierdoor gekomen is, vergelijken bij ‘
1 een soort van plethora, gepaard met ietwat zenuwachtige, j
ongeregelde kloppingen van het hart. Personen die aan
j de laatste kwaal lijden, zijn onrustig en weten niet recht
- zooals het in de ziekentaal luidt - waar zij het
i zoeken zullen, en niet zelden zoeken zij verbetering waar
_ deze niet te vinden is.
¢ -- ·
1) Onder den titel van: Ward! de aphefzzg van eene of meerdere der Rzjks- ` 2
xmizzerxiieilere daar het siaatxáelaïzg geboden, bij L. BEIJERS te Utrecht. < i
..
i .
~

. . j jy