HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 60

JPEG (Deze pagina), 830.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB


Qi
gi
58 ‘
l
een derde en evenredige verhooging der traktementen?
In Belgie worden de collegiegelden die alle professoren j
ontvangen zoo verdeeld dat een vierde daarvan aan de A
professoren, welke het minste ontvangen, ten goede komt. Q
In Duitschland zijn de traktementen niet vast bepaald,
zoodat er gelegenheid bestaat daarin die wijzigingen te
brengen welke de billijkheid vordert. Nog een andere
weg had opengestaan, die namelijk van aan de direc-
teurs van laboratorien, museën enz. eene afzonderlijke Pr
‘ A toelage voor hunne werkzaamheden als zoodanig te geven.
Ik weet dat reeds vóór vele jaren door Curatoren der `
ët _ Utrechtsche universiteit voorstellen in dien geest aan den
toenmaligen minister van binnenlandsche zaken zijn ge-
_ daan, maar zonder vrucht.
l eeee eeee i I
; .
T Eindelijk zie ik mij door de tijdsomstandigheden ge-
` drongen, nu ik toch mijne denkbeelden over sommige
punten van ons hooger onderwijs ten beste geef, ook ·j
nog iets te zeggen over datgene, wat ik als het meest
gevaardreigend daarvoor beschouw, namelijk de oprichting I,
eener stedelijke universiteit te Amsterdam. Dat daardoor .
tusschen deze en de overige universiteiten, bepaaldelijk g
de Utrechtsche, een strijd op leven en dood zal ontstaan, .f
moet aan elk duidelijk zijn die de omstandigheden kent,
waaronder wij tegenwoordig leven. Nu geloof ik wel is 1
waar niet dat die strijd zoo spoedig tot eene beslissing
zal komen. Maar eenmaal, in elk geval vermoedelijk
binnen weinige jaren, zal die onvermijdelijk zijn, en in
dien tusschentijd zal het zwaard van DAMocLEs boven de i
’ rijks-universiteiten en de stedelijke universiteit hangen. _
· Het is van eene stad, al heet die stad ook Amsterdam, ¢
` I niet te vergen noch te verwachten dat zij op den duur
j de groote kosten draagt, die tegenwoordig voor eene
E O