HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 59

JPEG (Deze pagina), 853.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

.- ... . . , . t te T T _ ?‘ , '
;. if
57
misbruik dat vroeger, uit verkeerd geplaatste zuinigheid,
was gemaakt van de gelegenheid, die de vroegere wet
jl . aanbood om extraordinarii te benoemen. Het extraordi­
fi nariaat werd toen beschouwd als de eerste stap tot het ' ff
ordinariaat, evenals men van tweeden luitenant tot eersten
luitenant opklimt. Dit was niet goed te keuren, maar men _i
heeft mijns inziens ook verkeerd gedaan met, in een U j
tegenovergesteld uiterste vervallende, het extraordinariaat
Q geheel af te schaffen. Men had er alleen een andere
i beteekenis aan moeten geven. De benoeming van lee- pt
ï toren, op veel geringer traktement dan de professoren [X
_ genieten, voorziet in deze leemte niet. Het extraordi­
nariaat, zooals ik het opvat, mag volstrekt niet beneden
j ‘ het ordinariaat staan. Zoo wordt het ook, althans aan
f sommige der grootere universiteiten, in Duitschland be-
K . schouwd. Pooomïnonrr te Berlijn was zijn geheele leven
g lang extraordinarius, in weerwil dat hem herhaaldelijk een
Q ordinariaat was aangeboden.
Nog eene andere fout in onze tegenwoordige wet meen
ik niet geheel onbesproken te mogen laten. Vroeger bestond
een grooter of kleiner gedeelte van de inkomsten der je
‘l professoren uit de collegiegelden. Zoo is het in Duitsch­
il land nog. Wij hebben nu het fransche stelsel aangeno­
AQ men, namelijk dat van vaste en gelijke traktementen. Er
i is voor beide stelsels iets te zeggen. Dat het vroegere
"A zeer onbillijk was voor sommige professoren en wel inzon-
derheid voor hen die, als directeurs van laboratien en
‘ andere inrichtingen, daaraan een zeer groot gedeelte van
_ hun tijd moesten ten beste geven, is genoeg bekend. ' l
Maar heeft men daarom verstandig gedaan met ook hier 1.,
in een ander uiterste te vervallen, door de collegiegelden ,8
6 geheel af te schaffen? Had men de bestaande 6hbillijk­
I heid niet op eene andere wijze kunnen opheffen, b. v. door ff;
I vermindering der collegiegelden tot op b. v. de helft of ”
· ix.
' Et ;
M
{ Z
4
i k