HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 58

JPEG (Deze pagina), 855.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

{ E jr
56
kelde mannen. Maar die gevallen betreffen alleen prak-
tische vakken. Een professoraat in de chirurgie b. v. zal
zonder twijfel beter vervuld worden door een man, die V
door langdurige oefening een goed operateur is en van i
de overige geneeskundige vakken alleen topographische
anatomie grondig kent, dan door iemand die veel meer
theoretische kundigheden heeft, maar hetzij door lichame-
lijken aanleg of door geringere oefening minder in staat ·
is het scalpel met de noodige vastheid en veiligheid voor i
den patient te hanteeren.
` Doch al meen ik dat tot professores ordinarii voor de T
g I zuiver wetenschappelijke hoofdvakken nooit bij voorkeur
specialisten moeten worden benoemd, zoo ben ik verre _
li ` l van te beweren dat het nimmer wenschelijk kan zijn spe- E
cialisten aan de universiteit te verbinden. Eene univer- i
ii siteit heeft tweederlei doel: het onderwijs en de uitbreiding j
der wetenschap. Elk professor moet dit tweeledig doel i
i in het oog houden, maar dit belet volstrekt niet perso-
nen die, door zich uitsluitend op een bepaald gedeelte
der wetenschap toe te leggen, zich in dit gedeelte eene
bijzondere geoefendheid en kennis hebben verworven,
M aan de universiteit eene plaats te verzekeren, die hun ge- j‘
legenheid geeft hun tijd geheel aan hunne specialiteit te ll
wijden. Zulke personen kunnen zelfs tot groot sieraad F
der universiteit als wetenschappelijke instelling worden. .
Alleen, men belaste hen niet met verplicht onderwijs,
en vooral niet met den post van examinator. `De examina l
zijn reeds zwaar genoeg, en op hoe beperkter gebied iemand
door groote kennis uitmunt, maar van het daarbuiten `
l liggende weinig weet, des te grootere eischen zal hij
, van zelf geneigd zijn aan den examinandus te stellen.
Noode mis ik derhalve in de tegenwoordige wet de
mogelijkheid eener aanstelling van professores extraor- E
E dinarii. Deze leemte is vermoedelijk ontstaan door het g _
i p *
4