HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 57

JPEG (Deze pagina), 878.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

!‘ï. - mw ,.>.`. , ,~,. W A.. W,- . _ q 9 ï""”* , "’. .., `iQ"‘?*
ik i j
ss ,
‘,` sommige insekten­familiën eenige duizende soorten tellen.
i ,,De guciie fràmzlle was accupez wzzs.P" vroeg mij eens is
een fransch entomoloog, dien ik op eene verkooping van
` eene insekten­verzameling ontmoette, en toen ik hem ant-
woordde: ,,4i’¢mczmz2 famzlle mz _¢rzn‘zbz¢Zzkï," keerde hij _
zich met een minachtenden blik van mij af, alsof hij
zeggen wilde: ,,wat doet gij dan hier?"
Indien nu aan eene universiteit de mammalogie, de
· ornithologie, de erpetologie, de ichtyologie, de malako- `
logie, de entomologie, de helminthologie enz., en boven- Y
dien de morphologie, de physiologie, de ontogenie, de Y,
_ palaentologie elk voor zich door de kundigste specialisten
werden vertegenwoordigd, dan zoude het zeer wel kun-
nen gebeuren, dat onder die allen geen enkel zooloog is.
Zoover trouwens wil dan ook wel niemand gaan, maar
hoever dan? Naar mijne overtuiging niet verder dan door
, de omstandigheden volstrekt gevorderd wordt. Men kan
, hier onmogelijk vaste, ook voor volgende tijden geldende _;,
`g' grenzen stellen. Maar altijd zal het nadeelig voor het
onderwijs zijn, indien men vakken scheidt, die uit hun
X aard bij elkander behooren en in werkelijkheid een groot
j wetenschappelijk geheel uitmaken. Eerst dan mag men
J" daartoe besluiten, wanneer het aan personen ontbreekt ,
j die, ofschoon minder speciale kennis van al de onder-
­ deelen bezittende, toch in staat zijn de geheele weten-
I ` schap behoorlijk te overzien en niet alleen haren hoofd-
j inhoud in gecondenseerden vorm mede te deelen, maar
j haar ook te doen strekken tot intellectueele ontwikkeling
j zijner hoorders, door hen tot nadenken te wekken. Elk
onderwijs dat niet suggessief is, d. i. dat alleen het ge- ,,j”ï§
heugen op de proef stelt maar niet tot zelfdenken noopt,
W is geen goed hooger onderwijs.
Enkele gevallen zijn er voorzeker, waarin specialisten
de voorkeur verdienen boven andere breeder ontwik-
?
`
ë-*+2
,, " E;