HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 55

JPEG (Deze pagina), 850.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

‘i.- _ . ~«-WV­.-~·-­­«»~»·.·«··..···««~···.· ._ .ï . ’ l .7* , `"T,
ä 53
· gebied, waar het meer op geduld en handigheid in het
1 gebruik der werktuigen dan op scherpzinnigheid aan-
i komt, worden afgericht. Eenmaal daarop een zekeren ii
naam verworven hebbende, gaan zij op denzelfden weg F
voort, en zoo worden de zoodanigen specialisten, nog
alvorens zij den tijd hebben gehad de noodige algemeene 1
kundigheden te verwerven, die hen voor de gevaren
eener te vroege specialiseering hadden kunnen bewaren. _;,
` Deze schets van den gang der zaken in menig duitsch
r laboratorium is volstrekt niet overdreven. Ik zoude het
gezegde met bewijzen kunnen staven, maar acht dit Q
overbodig. Trouwens elk die een weinig menschenkennis
bezit begrijpt dat het zoo en niet anders gaan kan. Dat
men het gevaar in Duitschland zelve begint in te zien, ii
bewijst de volgende passage uit het onlangs verschenen,
kleine, maar door zaakkennis en helder inzicht uitmun-
muntende geschrift van Dr. H. Gnissisacn, getiteld: Zum
I Sizzdzèvzzzz dez madawzm Zaaiagzè, waarvan de lezing aan~
_ bevelenswaardig is, omdat er veel in voorkomt dat in il
l onzen tijd ook hier te lande behartiging verdient. Hij ·
L _ zegt daarin (p. .24): _
M ,,Heut zu Tage glaubt der junge Zoologe, wenn er
l sich in den gröbsten Umrissen über die makroskopische
ik Anatomie seiner zoologischen Objecte orientirt hat, er
+ müsse sofort ein eingehendes Specialstudium, bei welchem
j das Mikroskop von wesentlichern Belang ist, unternehmen.
{ Wir wollen Niemanden seine Interessen verleiden - aber
f man soll nicht eher einseitig werden, als bis man eine Q
lj gewisse Vielseitigheit erlangt hat, welche die moderne
-‘ , Zoologie in so ausgedehnter Weise beansprucht. Sehr
. oft macht sich bald der Mangel an allgemeinen Kennt­
· nissen bei solchen verfrühten Specialstudien bemerkbar;
denn es ereignet sich gelegentlich dabei, dass recht
voreilige Arbeiten zu Tage gefördert werden, welche
. ik
j