HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 54

JPEG (Deze pagina), 852.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

«!
El s l
ii 52 «

M omvang, waarin verslag wordt gegeven van de daar
verrichte onderzoekingen. Vele dier werkplaatsen hebben i
eigene organen, en telken jare voegen zich daar nieuwe bij. i
In Duitschland nu verschilt de toestand van het univer-
siteits­wezen in een belangrijk opzicht van het onze.
Tusschen de talrijke universiteiten bestaat groot verschil
ten aanzien van het getal der daar studeerende jonge-
lieden, terwijl de inkomsten der professoren voor een
aanmerkelijk gedeelte van het getal hunner toehoorders `
ii? afhangen. Bovendien, hoe grooter de universiteit is, des r
ën te beter en rijker zijn daar ook in het algemeen de
Q, voor de wetenschap bestemde inrichtingen en hulp-
middelen. Eindelijk biedt ook het leven in een groote
stad, te midden van een zeer uitgebreiden kring van
geleerden, veel aan dat in een kleinere stad en kleineren
ii kring gemist wordt. Het noodwendig gevolg hiervan is
het streven van elk duitsch professor naar verplaatsing
van eene kleinere universiteit naar eene grootere. Maar I
om dit doel te bereiken is de eenige weg: zich jegens _
de wetenschap verdienstelijk te maken. Vandaar een
wedijver, zooals wij dien hier te lande, waar zelden een L
professor van de eene universiteit naar de andere over- ,
gaat, niet kennen. Nu is het duidelijk dat het vormen Q
van een aantal leerlingen, die door het uitgeven van ge- ‘j°"
schriften het bewijs leveren dat zij tot zelfstandig onder-
zoek in staat zijn, een der beste aanbevelingen is. Inder- i
daad, de verzoeking is groot om jongelieden die reeds
vroeg eenig talent verraden daartoe aantemoedigen, hun j`
eerzucht te prikkelen door het uitzicht op publiek- lj
· making van de uitkomsten van eenig door hen verricht ­` ,
onderzoek, en zoo tevens den roem van het laboratorium ,
en van den dirigeerenden professor te verhoogen. Nu -
kunnen zelfs middelmatige talenten, door genoegzame
oefening, tot het `doen van onderzoekingen op een bepaald