HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 53

JPEG (Deze pagina), 823.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

lf ”
sy
gedeelte der wetenschap, en voelen zij in zich de kracht T i
A en den lust om de in de laboratoriën verkregen oefening
' nu ook te doen dienen tot uitbreiding der kennis, door
. eigen zelfstandig onderzoek, -­- welnu, niets dat meer
_ aanmoediging verdient, maar men bevordere de neiging
f daartoe niet op een tijd die nog tot het leggen der grond- i_
* slagen moet gebruikt worden. In een tijd als den onzen , ij
· waarin elke natuurwetenschap zulk een grooten omvang j
heeft verkregen, is dit nog veel noodiger dan vroeger. =l
T; Toch ziet men vaak juist het tegendeel gebeuren -. ik jf
zeg niet hier te lande, maar in Duitschland. Ik stel de
j Duitsche wetenschap op zeer hoogen prijs. Terecht heb-
ben zich onze universiteiten in de meeste opzichten op ‘
de leest der Duitsche geschoeid, en ik zoude zelfs wen-
schen dat zij het nog in een paar andere opzichten hadden
gedaan. l/[aar ik geloof dat het daar aan vele univer-
(J siteiten gegeven voorbeeld, van namelijk de jongelieden
reeds vroegtijdig tot specialisten op te kweken, geen
navolging verdient. ij
lj, Sedert het Lmnre, - naar ik meen in of omstreeks
lf · 1835 -- gelukt was te Giessen het eerste goed ingericht
chemisch laboratorium tot stand te brengen, werd dit
voorbeeld allengs door al de overige universiteiten ge-
· volgd; en weldra werd dit ook toegepast op de overige
ii natuurwetenschappen. Er verrezen physische, physiolo­
j gische, botanische, zoologische, eindelijk ook mineralo­
gische en geologische laboratoriën of instituten, sommige
Q door de mildheid der regeeringen, ook van kleinere
‘ staten, zoo prachtig en rijk ingericht dat zij de bevvon­
` dering wekken van elk vreemd geleerde die de Duitsche .
,‘ universiteiten bezoekt. Qi,
’ Dat aan die laboratoriën gewerkt, hard en ijverig
li gewerkt wordt, getuigen de menigvuldige, onophoudelijk lt
. daarvan uitgaande geschriften van grooteren of kleineren E
E