HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 52

JPEG (Deze pagina), 859.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

» r s;
lr l
ri
zeide eens tot 1nij een Engelsch geleerde, met wien ik
over dit onderwerp en over den gang der wetenschap in
den tegenwoordigen tijd sprak. Die uitspraak is voor-
zeker te sterk en veel te algemeen. Ik ken althans I
meer dan eenen specialist die dien naam volstrekt niet i
verdient. Maar in zulk een geval heb ik ook altijd _
jS` opgemerkt dat de zoodanigen, hetzij in hun beroep, i
b. v. dat van arts, een correctief vinden dat hen belette ’
fi vzawozwïzzzäzdcri te worden, of dat zij althans in hunne ‘
:. jeugd een breede wetenschappelijke basis hadden gelegd j
fgï en nog steeds voortgingen van verre de ontwikkeling, ‘
' ook van andere vakken van menschelijke kennis , te volgen. i
Dat er echter hier gevaar bestaat, het gevaar van
eenzijdigheid, van een kleingeestig hechten aan weinig g
jiij beteekende détails, iets dat allicht tot gewoonte wordt
en zich dan ook op ander gebied openbaart, ziet ieder
gemakkelijk in, die menschenkennis heeft en door onder-
‘ . vinding weet hoe in de ontwikkeling van den geest en (
van het karakter de verkregen gewoonten en hebbelijk·
jj heden een groote rol spelen.
j j Dat dit gevaar althans 'niet door het hooger onderwijs ij,
mag worden uitgelokt, acht ik ontegenzeggelijk. Het ·
jongere geslacht, dat aan onze universiteiten zijne oplei~
ding ontvangt, moet daar in de eerste plaats tot werkelijk
wetenschappelijk denkende mannen worden ontwikkeld.
Daartoe is een breede grondslag van kennis, die zich in ë
verschillende richtingen uitstrekt, onmisbaar. Maar de j
kennis der feiten moet meer als middel dan als doel if
worden beschouwd. Zoo alleen worden mannen gevormd, [
die ook voor de maatschappij bruikbaar zijn en in deze ‘
het licht kunnen doen overstroomen dat van de universi- l
teit uitgaat. Hebben zij gedurende hun verblijf daaraan ,i
E eene bijzondere belangstelling verkregen in eene be~ ’
paalde klasse van feiten, in een grooter of kleiner _
j .
E
. E