HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 51

JPEG (Deze pagina), 831.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

I . ‘
· 49
j en vakjes versplinterd wordt, toch eigenlijk niet anders
E is dan een noodzakelijk kwaad, voortspruitende uit .
de beperkte vermogens van. den individu en van den _
* beschikbaren tijd in verhouding tot den ontzachlijken
I j rijkdom der natuur, -­ dat men te veel vergeet dat ll
deze een geheel is, waarin alle verschijnselen als zoo _ l
E vele raderen in elkander grijpen, ook die welke oogen- i
j schijnlijk het verst van elkander af gelegen zijn, ~ dat
[ men, om op een klein gebied zich een naam als specialist
te verwerven, den Kosmos vergeet, dien elk wijsgeerig T
p natuurbeschouwer moet trachten in het oog te houden, al
weet hij ook dat het eene wanhopige poging is dien vi
· geheel te overzien. ­
Wel wordt die poging al moeilijker en moeilijker.
Wat voor eenige tientallen van jaren nog mogelijk was,
zonder eigen kracht te overschatten, heeft opgehouden l
dit te zijn. Het is te vreezen dat eene volgende gene- Li?
Q ratie geen von BAER, geen von Humsornr, geen Dnizwm,
I geen jorm WILLIAM DRAPER meer zal kunnen aanwijzen.
~ De plaats van zulke mannen zal ingenomen worden en
i wordt gedeeltelijk reeds ingenomen door een veel grooter ·
j aantal van personen, die misschien veel meer kennen,
maar veel minder weten en ook kunnen. Misschien zal
het Lilliputiaansch geslacht dier komende dagen dan van l
4 die giganten zeggen wat ik eens, kort na v. HULIBOLDT’S _
j dood door een echten vakman -­~ overigens een hoogst
il verdienstelijk man in zijne specialiteit, maar die geen oog
had voor hetgeen daar buiten lag - van dezen hoorde li
V beweren: ,,hij was geen astronoom, geen physicus, geen
chemicus, geen zooloog, geen anatoom, geen physioloog, _ __
j geen botanicus, geen mineraloog; wel bezien was hij
A eigenlijk niets. ,,Neen, voN HUMBOLDT was eenvoudig
voN` I-lmv1BoLDr !"
j ,,A mzwazv jïeld 0f resmrch wzakas ¢mM’0z077zzbzcZea’172e1z,"
«’ 4 L
.4

j i