HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 50

JPEG (Deze pagina), 860.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

1

ll `
li 4 48 5 A
4 j I geringst in aantal zijn die over astronomische onderwerpen;
dan volgt de chemie, dan de physica, maar de ware
stortvloed begint eerst bij de natuur-historische vakken, •
en daaronder is de zoologie het rijkst bedeeld. r
In het hoogst nuttige Z00Z0gzkczZ Record, dat sedert j
ll 1865 jaarlijks door eene vereeniging van Engelsche g
zoologen in een boekdeel van 5 à 600 bladzijden wordt j
jv uitgegeven, vindt men een zeer beknopt verslag van den
"Q hoofdinhoud der 34000 tot 58000 bladzijden van zoologische l
geschriften die in den loop van éen jaar verschenen zijn, h
en daaronder zijn die over anatomie, histiologie, physiologie, ‘
il · ontogenie en palaeontologie niet opgenomen. Het getal
der in den ]€cc07*d voor 187 5 geciteerde werken van ge-
Q leerde genootschappen en van tijdschriften bedraagt 262.
Is het te verwonderen dat men tegenwoordig, voor zoo
_ ver het de kennis der feiten betreft, geen enkelen zooloog
jl meer ontmoet die zeggen kan in elk der onderdeelen van
zijn vak volkomen op de hoogte te zijn?
li · Het noodwendig gevolg van dien overvloed is dat het j p
meer en meer gewoonte wordt een klein gedeelte van een I
1%* vak tot meer speciale bewerking te kiezen. En het is
V voor de wetenschap in het algemeen nuttig en goed dat j
dit geschiedt. Zonder specialisten zoude veel werk, dat pj
toch gedaan moet worden, ongedaan blijven. Zoo b.v. is ï
de rijke zoologische schat door- den Challenger van zijn
driejarigen tocht medegebracht door WYWLLE THoMsoN
onder 17 specialisten verdeeld, en hij rekent desniettegen­
staande dat er nog 3, of 4 jaren verloopen zullen, voordat
j elk hunner zich van de door hem op zich genomen taak zal
gekweten hebben. Arbeidsverdeeling moet ook hier in j
toepassing worden gebracht. Het kan niet anders. Maar p
wat wel kan en anders zijn moest is: dat men het besef ·
niet verlieze, dat die specialiseering, waardoor de groote j
algemeene wetenschap meer en meer tot wetenschapjes gi
l: i
l