HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 673.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

, ` fi gä
, .

li - . äë
k W
i p jj
, 1
‘*­ Hoe was dat in uw studententijd? Ziedaar eene vraag,
` I die dikwijls tot mij gericht wordt, wanneer in een gesprek
gi tusschen studenten en mij, die reeds den eindpaal van
mijn wetenschappelijke loopbaan in een niet ver verschiet
aanschouw, akademische toestanden ter sprake worden
`L gebracht.
A' Ik wil die vraag, waaraan misschien wel eens een zeer
' begrijpelijke heimelijke trots op de oneindig hoogere voor-
I { i treffelijkheid van den tegenwoordigen tijd ten grondslag
§ ligt, hier kortelijk beantwoorden. Wellicht vloeien dan
j uit eene vergelijking tusschen deze twee, eene halve eeuw ii
* van elkander verwijderde, tijdstippen, eenige leeringen
I j voort, waaruit ook het thans levende geslacht nog eenig "
A nut kan trekken.
_, Natuurlijk zal ik hier, voor zoover het de eigenlijke
j studie betreft, alleen bij die in de wis- en natuurkundige en
‘ de geneeskundige faculteit aan de Utrechtsche Akademie
stilstaan, daar deze de eenige zijn welke ik van nabij heb
leeren kennen.
, T
j_ In 18.28, het jaar waarin ik als student in de genees- ‘
kunde werd ingeschreven, waren in de wis- en natuur-
; kundige faculteit vijf professoren, waarvan echter twee
if ?