HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 48

JPEG (Deze pagina), 864.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

iii ‘ j


s 7 46 j
Y` I
i i dekkingen bekend te maken. Zij waren: de Páïlosojuázoal lj
g; Twaïzsaofzoïzs van de Royal Soozkzy te Londen, waarvan ` ,
het eerste deel de jaren 166 5--1678 omvat, de Zláiïoollaaoa ` l
E oarzosa van de Aoaclozaza Caos. Lco]5. Carolzkza lV£lZfZl7’dè
(IZl7"Zb.S`07'7«l//Z te Leipzig, die in 167o zijn begonnen te ver-
li. schijnen, en het yoawzal rlos scaoarzls, dat in duodecimo­
1 , formaat het eerst in 166 5 te Amsterdam werd uitgegeven.
ii Allengs echter vermeerderden de gelegenheden om
‘ nieuwe ontdekkingen te publiceeren. Het getal van ge-
. leerde genootschappen nam meer en meer 'toe, vooral ,
sedert het midden der vorige eeuw, en op het laatst
~ i dier eeuw en in het begin der tegenwoordige begonnen Z
l eenige vakjournalen te verschijnen, zooals de Azzzzalos
elo Cázozzo ol elo Páyszyao (1789) in Frankrijk, G’ILBERT’S
Aïzïzaloïz rlor Payszt (17og), O1;nN’s [szs (1817) in Duitschland.
Zien wij nu hoe de toestand thans is. De Calalogao of Y
gl Sczoalyfo pajbows, ozlzlod óy elo Royal Soczbzy biedt ons eene
geschikte gelegenheid aan daarvan een soort van statistiek
i op te maken. Aan het laatst verschenen Deel VII, dat
het begin van een supplement is op de vroeger versche-
nen 6 deelen en de jaren 1864.-187g, omvat, gaat een
lijst vooraf van de verhandelingen en verslagen: van
geleerde genootschappen en van de wetenschappelijke ‘ j
tijdschriften, die opstellen bevatten welke in den catalogus 2
E1`, geciteerd zijn. Welnu die lijst bevat niet minder dan 4oo
nomrners! Die catalogus leert echter nog meer. De zeven , j
‘ thans verschenen 40 deelen tellen te samen 678o blad- ’
zijden, elk met twee kolommen. Het 7dC of supplement- l
deel bevat nog slechts de schrijvers wier namen met. . _
A-H beginnen. Het is derhalve nog niet mogelijk het '_
E geheele getal der sedert 1800 verschenen artikels, ver- ‘
gj handelingen enz., alle over natuurwetenschappelijke onder- ‘ ` ‘
werpen, met eenige juistheid op te geven. Alleen voor
het tijdperk 1800-1863 kan men dit ten naastenbij bere-
l
ïl *
, s l