HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 47

JPEG (Deze pagina), 842.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

P ~ ’ i ‘
. r 45 ’
_ genoemd; zij worden dit eerst, wanneer zij, door den Ai
Q geest verwerkt, tot bestanddeelen zijn geworden van het Q
wetenschappelijk gebouw. Doch daartoe zijn vooreerst
. noodig: tijd, en ten tweede mannen, die wetenschappe­ al
lijk, d. i. wijsgeerig hebben leeren denken. Nieuwe feiten j
_ bij de reeds bekende voegen kunnen velen, deze be- J
hoorlijk verwerken kunnen weinigen. Opperlieden die j
( steenen aandragen zijn talrijk genoeg, maar archi-
1 tekten, welke die steenen tot een gebouw ineen weten t i
ng te zetten, zijn ten allen tijde klein in aantal geweest.
Toch komt het voor het optrekken van het gebouw der
wetenschap vooral op dezen aan. Het gevolg van eene
al te snelle vermeerdering van kennis kan zelfs zijn, dat
de wetenschap er schade onder lijdt, omdat zij die anders , gggi
wellicht architekten zouden zijn geworden, overstelpt ·
door de onophoudelijk aangedragen steenen, nog slechts {
K. de rol van opzichters kunnen vervullen.
gi Wanneer wij den blik twee eeuwen terugslaan, den
tijd van Nnwron en van onzen Crnzrsrnnm I-Inrenns, dan li
j zien wij hoe toen slechts bij lange tusschenpoozen eenig
» werk op natuurwetenschappelijk gebied verscheen. Geen
h of weinig haast om zijne ontdekkingen publiek te maken. ,
_ Dikwijls werd het 7Z07ZZL77Z p7’6’77Z6ZZLZ.47’ zbz emzzzmz in acht
ll i genomen. ja het gebeurde niet zelden dat een geleerde
ij een geheel leven lang voortging te arbeiden aan ·eenig
W P werk, om het gestadig meer en meer te volinaken, en
‘ dat dit eerst na zijn dood werd uitgegeven. Zoo was het
, b. v. het geval met de Dzbpirzkcz van Hnrcvnxs, waaraan
hij reeds in zijne jeugd begonnen was. SVAMMERD£I,S
Bzölzkz mzázzme werd eerst 57 jaren na des schrijvers dood
‘ uitgegeven en bevatte toen nog nagenoeg louter nieuwe i,
Q onbekende zaken. Slechts een drietal, min of meer met `
· onze tegenwoordige journalen vergelijkbare periodieke X
geschriften openden toen de gelegenheid om nieuwe ont-
Q t
§= 1
4
` _ ijfgr