HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 45

JPEG (Deze pagina), 830.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

N l
s l
43 j
en het Prov. Utrechtsch genootschap; op die der Natuur-
jl kundige Commissie in Nederlandsch Oost-Indië, en talrijke
i andere afzonderlijk verschenen geschriften, van grooteren j
of kleineren omvang en daaronder eenige dissertatiën en l
akademische prijsantwoorden, die een hoogst gunstig 5
_ getuigenis geven van den aanleg en den ijver van het
‘ jeugdig geslacht dier dagen. Het is niet te veel gezegd,
dat toen eenige jaren lang, wat de wetenschappelijke l
werkzaamheid betreft, onze natie aan het hoofd heeft
gestaan van de natiën van den tweeden rang.
in Waarlijlt dat geslacht, waarvan thans slechts weinigen if
zijn overgebleven, was een krachtig geslacht, en dat het 4
dat was, mag wel althans voor een deel worden toege-
schreven aan de rnoeielijkheden die het moest overwin­ I j
· nen. Weelde ontzenuwt, zegt men, - zoude dit ook A;
op eenige onder de aan onze tegenwoordige laboratoriën
werkende laboranten van toepassing zijn? Zoude menig
. jong doctor die de akademie en daarmede de hem daar
ten allen tijde ten dienste staande hulpmiddelen der
laboratoriën verlaat, zich niet als verlamd gevoelen en
meenen dat hij nu voortaan van alle wetenschappelijk ,’
. onderzoek moet afzien?
Naast licht staat altijd schaduw. Nu overtreft wel is
i waar de lichtzijde hier verre de schaduwzijde, en het
A zoude een groote dwaasheid zijn in onzen tijd, nu de
{ wetenschap zulk een verbazenden omvang heeft verkre­
.` gen, te verlangen dat men, alleen uit het oogpunt van ·@
` de goede werking die het overwinnen van moeilijkheden
` op den zich ontwikkelenden menschelijken geest heeft, de
jongelieden op nieuw aan die moeilijkheden moest bloot
stellen. De tijd is thans kostbaarder geworden dan Q
vroeger, en tijd is niet enkel geld maar ook kennis.
Bovendien, die laboratoriën bieden den professoren de
j gelegenheid aan, zich te kwijten van het niet het '
tl 2
L iii. 1
· ~ï
ef A · j · ·