HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 845.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

Afl ‘
·
al 1
ll 42
;"‘
« · heeft of althans eenen geheel anderen zin dan vroeger.
Maar die bulten en gaten, die rzsjácm op den weg dien
1 i
hij volgde en waarover hij dikwijls struikelde, maar om- {
· met vermcuwden moed weder op te staan en zijn weg te
vervolgen of een anderen Weg in te slaan, wel verre van
`1‘ . ..
li hem af te schrikken, oefenden zijne krachten, verstaalden _
_" zijn ijver, wekten zijn vindingrijkheid en vernuft, ja ·
i werkten zelfs mede tot zijne karaktervorming. .
Q j Ik zoude het gezegde kunnen staven door te Wijzen ’
op de voorbeelden van verscheidene mannen, die in
jl .. . qu
,5§_ genoemd tijdperk hun loopbaan begonnen en zich later
j als beoefenaars en uitbreiders der wetenschap hebben
onderscheiden, doch laat dit na, om licht begrijpelijke
lf redenen. Ook kunnen zij die de geschiedenis der weten-
1 schap in ons vaderland kennen die namen gemakkelijk ·
j invullen. Alleen wil ik wijzen op de reeds vóór 1840
li , hier te lande verschenen tijdschriften van natuurweten-
ij schappelijken inhoud 1), op de lange reeks van verhan- _
C delingen, eigene onderzoekingen bevattende, in de Werken
.l' 1
. der 1$*"= klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instr-
fjj A tuut, den voorganger der Kon. Akademie van Weten-
1 . . .. ~ . .
1 schappen; de in dit tijdperk verschenen verhandelingen uit- _
ii. i ..
r gegeven door de Hollandsche Maatschappij, het Bataafsch
l.‘ i
Ji " ­------ -
ij j 1) Geneeskundig Magazijn; door A. vAN STIPRIAAN Lurscms, Delft, Leiden,
;` A ' 1801-15. `
ä 1 Tijdschrift voor Natuurkundige VVetenschappen en Kunsten; door E. C. G. j
Q1 REINWARDT, Amsterdam 1810--11. `
Tijdschrift voor Genees­ Heel- Verlos- en Scheikundige wetenschappen, van ·
jij wege het Genootschap Vis untia fortior, Amsterdam 1823-47. i `
Bijdragen tot de Natuurkundige Vifetenschappeng door H. C. VAN HALL, W.
, VROLIK en G. BIULDER, Amsterdam 1826-32. { {
1 Tijdschrift over Natuurlijke geschiedenis en Physiologie; door VAN DER
HOEVEN en WV. H. DE VRIESE, Amsterdam, 1836 -45.
Nederlandsche lancet, Utrecht 1838.
gi Natuur- en Scheikundig Archief; door G. MULDER en W. WENCKEBACH, +
ij Rotterdam en Leiden 1833-38,
Bulletin des Sciences Physiques et Naturelles en Néerlande; par F. A. W.
al MIQUEL, G, j. NTULDER et W. WENCKEBACH, Rotterdam, 1839-40. ‘
lt ~
ïï l
El i
lg è
.