HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 43

JPEG (Deze pagina), 846.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

' i t (
r j M j
ä ieder zich om strijd beijvert haar zoo effen mogelijk te
i maken. Natuurlijk is dit laatste zeer gewenscht, want
j 1 anders zoude het afleggen van die gedurende vijftig jaren
9 gestadig verlengde baan voor den tegenwoordigen student
i bijna eene onmogelijkheid zijn geworden. j
Toch had die hobbeligheid van den weg, d. i., met j
andere woorden, zoowel het gebrekkige van sommige _ i
gedeelten van het onderwijs als van de toen bestaande i
inrichtingen, een voordeel, dat men niet geheel mag over ·
het hoofd zien. De student die de Akademie bezocht,
‘?' niet enkel om zooveel te leeren als noodig was om de
‘ examina af te leggen en ten slotte het recht te verkrijgen i
van een winstgevend beroep uit te oefenen, maar die l
werkelijk bezield was met dorst naar kennis en weten-
_ schap, die in zich dat heilige vuur voelde branden, dat j
hem voortdrijft zelf al dieper en dieper in de geheimen
der natuur door te dringen, - zulk een student vond
* aan de akademie in het bovengenoemde tijdperk nagenoeg `
noch leiding noch gelegenheid om te trachten zich te V
‘ bekwamen tot het doordringen in tot dus ver onbekende 1
streken. Daardoor liet hij zich echter niet afschrikken.
Hij zocht zichzelven eenen weg te banen. Dit ging wel E l
moeielijk, maar hij herinnerde zich het woord van Farm- J;
{ KLIN: ,,een natuuronderzoeker moet met de zaag kunnen »
ë boren en met de boor kunnen zagen." Dit woord, - dat
‘ thans zijne beteekenis geheel verloren heeft, nu de labo-
i , ratorien den student alles aanbieden wat hij noodig .ï
· heeft, nu hij arbeidt onder toezicht zijner leermeesters
{ _ of van de aan dezen toegevoegde assistenten, en boven-
i 3 dien menigvuldige handboeken als goede gidsen hem ten
j dienste staan, die hem voor afdwaling behoeden en den
g kortsten en zekersten weg wijzen , - dit woord was in
vroegeren tijd wel degelijk van toepassing, even als het AQ?
‘ ,,_¢eï aspcm ac! asZ’cm" dat mede thans geen zin meer ij
• .`