HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 839.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

till `
re 40
li
" _ groot auditorium, waarin voorzeker curatoren, profes-
soren en studenten niet zoo veel koude zullen lijden
als hunne voorgangers in het oude geleden hebben, - j 1
en waarlijk, er verrijst voor den geest van hem, die vóór *
een halve eeuw zijn studentenloopbaan begon, eenbeeld i
Zij waarin hij terïnauwernood de hem zoo goed bekende
akademie van 1828 herkent. De kleine knaap is een
lj, _ jong krachtig man geworden. Zelfs zijn naam is veran-
` derd: wat men vroeger gewoonlijk- ,,akademie" noemde,
S . heet thans bij voorkeur ,,universiteit", en voorzeker met
N; recht, want al is de zrïzzz/crszïczs .S`ó`Zè7ZlLZlZ7'Zl77Z als onbereik­ ‘¥'
baar ideaal nergens ter wereld geheel verwezenlijkt, de
Utrechtsche hoogeschool nadert er meer toe dan ooit te
voren.
Z - Die universiteit is echter niet, even als Minerva uit 4
het hoofd van Jupiter, geheel voltooid en gewapend uit de
i oude akademie geboren. Elk der bovengenoemde inrich-
p tingen heeft hare geschiedenis, die een deel uitmaakt van *
de ontwikkelingsgeschiedenis der universiteit, waarvan
gg men den duur, indien men het incubatie-tijdperk aftrekt, ‘
op ongeveer 40 jaren kan stellen. Men ziet het: universi-
1 teiten laten zich; niet _impr0viseeren. Het is mijn voor-
ig? nemen niet die ontwikkelingsgeschiedenis hier te schetsen.
` Voor het door mij beoogde doel is het voldoende het {
beeld der akademie van 1828 tegenover dat der univer-
siteit van 1878 te stellen, en te doen opmerken hoe men ‘
in de 'trekken van het laatste nog die van het eerste l
herkennen kan. In ’t verleden ligt het heden. En inder­ ·
daad, op dat verleden, d. i. op het tijdperk, waarin het { h
M jaar 1828 valt, en dat men als zich van het jaar 1815 tot 1 3
aan het jaar 1840 uitstrekkende kan bepalen, mogen
zij, die toen voor het eerst de baan der wetenschap be- ‘
traden, wel met eenige voldoening terugzien, al was die
baan ook merkelijk hobbeliger dan deze thans is, nu ’
jl
il
ii ‘
$3