HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 824.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

. V
W
sv j
was en voortaan burgers en studenten in goede harmonie
leefden.
Een tweede gevolg was van geheel anderen aard. Er i
‘ bestond vóór het uittrekken weinig omgang tusschen stu-
denten van verschillende faculteiten. Eigenlijk waren de j
studenten gescheiden in twee corpsen, elk met zijn eigen jl
senaat, die der theologanten en die der overigen. Bij "‘
» de rangschikking nu in de gelederen werd door de offi-
I eieren die dit werk verrichtten alleen op de liohaams- r
grootte gelet, en zoo kwam een theologant naast een
medicus, een jurist tusschen een literator en een theolo­ jj;
gant enzv. te staan. In de cantonnementen ontvingen wij L
groepsgewijs .2 aan .2, 4 aan 4, of 6 aan 6 enzv. onze jj
kwartierbiljetten, en hoewel het nu vergund was deze
met andere groepen te ruilen, zoo bleven toch doorgaans j
- zij, die in het gelid naburen waren, deelgenooten van het .
kwartier dat op het billet was aangewezen. Evenzoo
‘ was het op de wachten, die alleen naar het gelid gere-
geld waren. Ook daar ontmoetten studenten van alle
faculteiten elkander. Zoo werden banden geknooptndie
later aan de akademie bleven voortbestaan, en niet lang
na onze terugkomst waren ook de beide corpsen samen-
gesmolten en bestond er slechts één studentensenaat.
1
De boven gegeven schets van den toestand der Utrecht- ii
j sche Akademie betreft wel is waar in de eerste plaats
i de wis- en natuurkundige en de geneeskundige faculteit ­ j*
{ in 1828 en volgende jaren, maar toch geloof ik dat veel
[ daarvan, onder zekere wijzigingen, ook op de andere
; faculteiten toepasselijk is, ja zich laat uitstrekken tot de
j beide andere akademien, de Leidsche en de Groningsche.
4 Vergelijkt men de getallen van professoren, die op de i
4 series lectionum voor de Utrechtsche Akademie voorkomen, Qi
, dan vindt men voor de verschillende faculteiten in: jj
`