HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 835.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

E L

‘l
ë ·{ 3 6
akademictijd ter nauwernood iets verlengd is geworden. V
Om dit in te zien, moet men in het oog houden dat tijd
een zeer betrekkelijk begrip is. Menig student doet in een _
half jaar meer af dan een ander in één of zelfs meer
jaren. Dat komt wel is waar voor een gedeelte omdat
s de een meer aanleg heeft dan de ander, maar bovenal ­-
lj. want een goede aanleg beteekent op zich zelf niets ~ i
x omdat de een energieker is, meer wilskracht heeft dan ‘
de ander. Geen beter middel nu om energieke karakters
¥ te vormen en zwakke te versterken, dan een leven zoo-
in als dat, hetwelk wij een jaar lang geleid hebben. _Ik
geloof mij hierin veilig te mogen beroepen op het ge-
; tuigenis van allen die nog overgebleven zijn van degenen,
die den tocht hebben medegeniaakt. Aan elk jongman,
in wiens ontwikkeling ik belang stelde, zoude ik zulk
een jaar, waarin hij aan orde en tucht, aan zelfbeheer
en ontbering gewend wordt en reeds vroegtijdig met den ,
ernst des levens kennis maakt, toewenschen.
Een enkel bewijs dat de intellectueele ontwikkeling
der studenten in het algemeen althans onder hun solda-
tenleven niet geleden heeft, mag ik hier wel aanvoeren.
Van de 254 Utrechtsche studenten die aan den t1endaag­
ïfàj schen veldtocht deelnamen, hebben later 5, d. i. onge-
veer 2 proc., het hoogleeraarsambt bekleed. Voorzeker
eene gunstige verhouding, inzonderheid wanneer men in i
het oog houdt dat het getal der professoraten toen veel jj
geringer was dan tegenwoordig. {
Nog twee goede gevolgen had dit uittrekken, die ik
_ hier ter loops wil aanstippen. A
Vooreerst werden wij bij onze terugkomst door de
geheele Utrechtsche burgerij in zoo opgewonden stem-
ming, op zoo hartelijke wijze, verwelkomd, er werden
lj zulke feesten gegeven, zooveel toasten van broeder-
j; schap gedronken, dat de vroegere vete geheel vergeten
l
l 9