HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 831.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

, 'I
‘(
r ss
{ deel uitmaakten, naar de grenzen. Later, na den tien-
daagschen veldtoeht, toen het gevaar dreigde, dat de
gesloten wapenstilstand zoude verbroken worden, voegden
{ ‘ zich daar nog anderen bij, zoodat het geheele getal over l
i de goo heeft bedragen. fla
Ik zwijg hier over dien veldtocht en over het canton- li
‘ nementsleven aan de grenzen, maar acht het niet onge- ·
I' past hier iets te zeggen over den invloed dien beiden ·
op de student-soldaten heeft gehad, vooral nu in onze ‘
E ._ dagen de invoering van den algemeenen dienstplicht of
Y althans het afschaffen van het plaatsvervangersstelsel zoo
' dikwerf besproken en door al te bezorgde vaders of al te
beangste moeders met alle macht wordt tegengehouden, .
op grond dat hunne zoons daaronder op de eene of
andere wijze schade zouden lijden. Laat mij hen geruststel~ S
len. Wel is waar waren er onder ons eenige weinigen die i
` wel een moedig hart.bezaten maar te zwak van lichaam
waren om aan de vermoeienissen en ontberingen van een
veldtocht weerstand te kunnen bieden, en die, indien er i l
toen algemeene dienstplicht had bestaan, zeer waar- j
schijnlijk voor activen dienst zouden zijn afgekeurd. De
zoodanigen zijn misschien na onze terugkomst iets vroeger
l bezweken dan het geval zoude geweest zijn als zij te
huis waren gebleven. Maar verreweg het groote meeren-
deel keerde gezonder en krachtiger terug dan zij vóór
het uittrekken waren.
Doch. hunne studien dan! Een geheel jaar verloren!
V Laat mij ook hier een geruststellend woord spreken. ·‘
. Natuurlijk zijn er onder zoovele jongelieden eenigen ge-
weest die nooit den eindpaal hunner studien hebben be- iii
reikt. Dit is onder gewone omstandigheden altijd ook L
het geval. Maar ik geloof niet dat dit bij een hunner
op rekening van hun uittrekken kan worden gesteld.
· Zelfs zoude ik van nieening zijn dat voor zeer velen de «j
i