HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 852.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

il
ä
.
. e
. ruimen voor Scrnrrnn , Gonrnn, W1ELAND, Bvnoiv, SHA1<Es1=·ERE, i
j VOLTAIRE en andere schrijvers, spreekt van zelf. Maar toch,
‘ de student zat op zijn kamer en heette te studeeren.
T Een bijzondere karaktertrek van den student dier dagen j
was een soevereine minachting voor allen die geen student _;
- waren of vroeger niet gestudeerd hadden. Hij beschouwde
. dezen als een soort van mindere wezens. Ontmoette hij de ,
zoodanigen op publieke plaatsen, in de komedie of op
{ straat, dan moesten deze voor hem wijken. Natuurlijk waren 5
1 het inzonderheid de jongere studenten die zich door zulk jj
een hoogen dunk van hun eigen verhevenheid onderscheid- I
den. En zoo kon het niet missen of er moesten wel eens
ergerlijke tooneelen ontstaan, kleinere of grootere vecht- i
partijen, waarin de studenten, die, uit esprit de corps, _
elkander altijd bijstonden, doorgaans de bovenhand behiel- 7
den. Van een tusschenkomst der politie kon geen sprake zijn.
( Ik meen dat deze toen uit een achttal dienders (nog geen
( agenten) bestond, die natuurlijk liefst voor de met dikke g i
l stokken gewapende studenten uit den weg gingen. (
Deze houding der studenten tegenover de burgerij was
zeker zeer verkeerd, maar toch bestond er eene aan- if
leiding, waardoor in 1828 en de beide volgende jaren, J )
de spanning tusschen burgers en studenten grooter was
dan ooit vroeger of later het geval is geweest. In het Q )
jaar te voren (1827) had een aantal studenten een uit het lj
sterrebosch van de excercitie komend bataillon schutterij ri
op den terugmarsch naar het toen nog niet beplante
g plein voor de bibliotheek, waar de afdanking zoude plaats t l
hebben, begeleid, al zingende en soms ook wel met dezen i ‘
· of genen schutter, ofschoon op tamelijk onschuldige wijze, i ·
den draak stekende. Zoodra zij op het plein waren, werd
· a het hek achter hen gesloten, en, nauwelijks had de
afdanking plaats gehad of vele der gewapende schutters ` *
vielen op de studenten aan. Er ontstond een formeel
3