HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 844.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

li!
T
32
g . van Klikspaan of beschouw de Schetsplaten van A. VER- I
, HEULL. Zij zijn eenige jaren jonger, maar nog treffend S
gelijkend op de studenten van vóór vijftig jaren, en even- .
zoo zal menig student van den tegenwoordigen tijd daarin T
het beeld van hemzelven of van een zijner makkers her-
;‘ kennen. _
. i Toch geloof ik ­ ik gebruik opzettelijk het woord _
,,geloof," want wanneer men de studentenwereld van buiten
beziet, dan vertoont zij zich allicht eenigzins anders dan
wanneer men er zelf in leeft - dat er wel kleine ver- j
I schillen zijn op te merken. In het algemeen komt het
. _ mij voor dat de tegenwoordige studenten in uiterlijke be-
~ schaving en goede manieren zijn vooruitgegaan. Zij zijn
J i fatsoenlijker geworden. Onder het studentengeslacht van
1828 waren er die, wel ietwat`ruw konden zijn. Trouwens
l A zij leefden eenvoudiger, hadden meestal slechts een mat
op de vloer hunner kamer en matten stoelen; een kanapee ·
was een weelde­artikel, dat alleen op de kamer van
bijzonder gefortuneerde jongelieden werd aangetroffen. ,
Het middagmaal kostte zelden boven f 0,50. Velen waren
gewoon groote wandelingen te doen, maar de rijtuig-
verhuurders deden minder goede zaken.
E De societeit werd bezocht tusschen 2 en 3 uur. Op
il; het laatste uur werd gemiddagmaald. Ten 5 ure be-
Elii zochten de kennissen elkander om gezamenlijk thee te
{ii drinken en te disputeeren de 0mm` ze sazözïi ef wma sczhïz`,
. maar - tenzij er eene promotie­partij of eenig ander feest
i was, waar het levendig genoeg kon toegaan - ten 7 ure
V zat ieder goed student weder op zijn kamer om gemaakte ‘
l 9 excerpten in te vullen, dictaten na te zien of die van een A
· vriend, die trouwer collegie hield, over te schrijven, soms
_ l daarbij een paar handboeken te raadplegen, met één _ _
woord te doen wat men studeeren noemde. Dat excerpten,
dictaten en handboeken wel eens de plaats moesten