HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 814.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

il
. . ‘ 4
sr
praeparaten vervaardigd, deels van den mensch, deels` van il
andere gewervelde dieren, om gevoegd te worden bij
de reeds rijke anatomische verzameling, die uit den tijd , j
au van BLEULAND afkomstig was, en welke nog heden ten J!
j dage aan het onderwijs de belangrijkste diensten bewijst. j
j Enkele zenuwpraeparaten in die verzameling, waaraan
I bijzonder veel tijd en zorg zijn besteed, zijn het werk
. van studenten, o. a. van den te vroeg overleden Enscrrur. á
l "_‘
In het bovenstaande heb ik gepoogd, voor zoover zich
dit in een kort bestek doen laat, een zoo getrouw mo- p
j gelijk beeld te ontwerpen van het onderwijs en de hulp-
j middelen daartoe in de wis- en natuurkundige en in de lj
jï geneeskundige faculteit, zooals deze waren in 1828 en "1
i de eerstvolgende jaren. Ik heb getracht geheel 0bjec­ {
t tief te zijn, de gebreken niet verzwijgende maar ook het
waarlijk vele goede van dien tijd erkennende.
Ik wil er nog iets aan toevoegen over de studenten
zelve, om het beeld der Utrechtsche Akademie, zooals .i
deze zich voor een halve eeuw aan ons vertoonde, vol- g.
komen te maken. Op groote verschillen tusschen de
toenmalige en de tegenwoordige studentenwereld heb ik
{ echter niet te wijzen. Het getal der studenten was toen
ongeveer even groot als thans en ook hunne verdeeling over
A de verschillende faculteiten ongeveer gelijk. Alleen was l'
i het toen een zeldzaamheid wanneer iemand alleen in de
‘ wis- en natuurkundige wetenschappen studeerde. Daaraan ip
is eerst, om licht verklaarbare redenen, verandering ge- j
E komen na de oprichting der Hoogere Burgerscholen.
‘ Overigens op den eersten blik weinig verschil tusschen
den student van 1828 en dien van 1878. jongelieden j
blijven jongelieden. Wilt gij die van den tijd welken ik
hier herdenk leeren kennen, lees dan de Studententypen