HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 837.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

in
ën r
U .
'
ë ‘ 3C)
tot de hoofdvormen die in een kleiner bestek een gemak-
; kelijk te overzien beeld van het geheele dierenrijk geven.
p Voor het geologisch en mineralogisch onderwijs waren _
toen reeds dezelfde verzamelingen beschikbaar, die thans .
nog het eigendom der akademie zijn. Zij zijn sedert wei- j
I U nig of niet vermeerderd. j
- Hoe gebrekkig het toenmalige ziekenhuis was, dat tot p I
voor weinige jaren in den ouden toestand gebleven is,
zullen velen die het gekend hebben zich nog herinneren. {
I Ik acht het overbodig er hier iets meer over te zeggen.
« Ook het theatrum anatomicum liet veel te wenschen T
over. Het bevond zich in eene donkere ruimte, zoodat
de anatomische lessen, de demonstratien op het cadaver,
g des avonds moesten gegeven worden bij het licht van j
E een hanglamp met vier pitten, die boven de draaiende
i . tafel hing. T
j Daarentegen vormde de dissectiezaal het glanspunt der D
medische studien in die dagen. De lijken werden ont-
1; vangen uit de strafgevangenis te Woerden en uit het
buitengasthuis te Amsterdam, soms in zoo grooten getale
dat er tegelijkertijd acht of zelfs tien voor de oefeningen
iv der studenten beschikbaar waren. Een groot gedeelte
L van den studietijd van den medicus tot aan zijn candi-
jii daats­eXamen werd dan ook in de dissectiezaal doorge­ <
li bracht, dagelijks minstens een of twee uren. Daar zaten
lf wij, allen in blauwe kielen gekleed, achtereenvolgens _
ä al de deelen van een menschelijk lichaam te ontleden en
er was een ware wedijver tusschen ons wie dit met de A jl
ii _ meeste zorg en netheid kon doen. Green medicus verliet
4 I I toen de de akademie zonder volledige praktische vorming E
in de geheele menschelijke anatomie. A
Onderwijl wij aan het dissequeeren waren, werden door
Scnnonnnn wm DER Kom; en zijne prosectoren, eerst
` P. Konme en, na diens dood, F. D. SCHUBART anatomische