HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 831.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

27
Dat was het eigenlijke laboratorium. Daar zag men een
fornuis met een groote distilleerketel, een oven met een '*
groote smidsblaasbalk, voorts langs de wanden een paar ‘
~ rekken met retorten en kolven, een paar planken met ij
glasklokken en flesschen, en een kast met chemische prae-
'[ paraten. Op de aanrechttafel stond een gastobbe , een
i paar komforen, waarin turf of houtskool gebrand werd,
ä en een gewone apothekers-balans. · jv
i lg Dat zulk een laboratorium weinig geschikte gelegenheid
aanbood tot praktische chemische oefeningen, begrijpt i
êi men. Toch is het beproefd. Toen in 1829 P. ]. I. DE
i FREMERY, die reeds leeraar aan de vee-artsenijschool was,
tot professor extraordinarius aan de akademie werd be-
* noemd, met de opdracht lessen in technische chemie te
ii geven, werd onder zijne leiding door eenige studenten ge-
' durende een rpaar uren ’s weeks in het laboratorium prak- __
" , tisch gewerkt. Men maakte verschillende gassen, deed j
verbrandingsproeven in zuurstofgas; eens heb ik er zelfs
barium­superoxyd en aqua oxygenata zien bereiden. Dit g i
was het summum, waartoe de productieve kracht van het
zoogenaamde chemisch laboratorium steeg. Men ziet, ;
het beteekende niet veel. Ook hielden die praktische
oefeningen weldra weder op. Evenwel waren zij een
. teeken des tijds. Men begon te beseffen dat men, om
chemie te leeren, zich niet meer vergenoegen kon met ;.
i een collegie daarover bij te wonen en een handboek te
ik bestudeeren, maar dat men de handen zelf aan het werk
T moest slaan.
Het physisch kabinet was reeds tamelijk rijk aan instru- _
menten. Niet alleen waren er vele uit vroegeren tijd af kom-
i stig, maar MoLL, wiens werkzaamheid op zeer hoogen
prijs werd gesteld, werd ook dikwijls door extra-toelagen _
T in staat gesteld er nieuwe bij te voegen, die hij, zooals
fl boven gezegd is, altijd uit Londen ontbood of zelf, tij-