HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 855.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

ïäl

iii ¥
w 2
ig 26
i. oefening der studenten in het algemeen toen ver be-
neden de tegenwoordige stonden, zal wel niet behoeven
gezegd te worden. Intusschen moet men zich daarvan
niet een al te laag denkbeeld maken. De hortus bo- `
V; tanicus b. v. had toen denzelfden omvang als thans en
i ‘ bezat een rijken plantenschat. Altijd zijn, ook reeds _ nl
i tijdens de republiek, de plantentuinen aan de verschil-
lende akademiën eenigzins de troetelkinderen geweest
van hen die over de verdeeling der beschikbare geld-
. middelen waakten. De uit vroegere tijden nog bestaande
cathalogi getuigen dit. Natuurlijk was de aanleg `naar
het stelsel van Lnvnanus, dat toen bijna uitsluitend gevolgd I
werd. Voor de beoefening van systematische botanie
g ; was voorraad te over. Ook werd het grootste gedeelte ij
van den collegietijd in beslag genomen door het leeren i
ii ` bestemmen van planten. Bovendien bestond toen onder `
< de studenten vrij algemeen de gewoonte dat zij zelven P ­
Z uit botaniseeren gingen en kleine verzamelingen aanleg-
den van gedroogde inlandsche planten. Aan planten-
anatomie en physiologie werd weinig of niets gedaan. .
Beiden verkeerden nog in hunne eerste wordingsperiode,
iw i en L1NNAEUs, wiens Pkzïmaphzkz öammka ons nog als
handboek werd aanbevolen, had daarin de anatomen en
Z biologen onder de öafcmaphzli of dilettanten gerangschikt, i
i zeggende: ,,Z>°0z‘¢m0p/zzïi smet, qui wzzzkz de wgez‘aözZzZus
li izacizkigzzmzf, Zzbeá aa vzmz praprzè cm? sczèmfzkzm öafamkezm
j sp@cz‘@m‘.· za! Amziamzbz`, flbmäzlam`, Medzkz`, Jláivcellcmez`,
V en onder deze laatsten begreep hij: Oacazwmz`, Bzblagz',
‘ Thc0Z0gz`, Poèïac, A7ZfZ?%d7’Zï:
· Wat men toen het chemisch laboratorium noemde,
was eigenlijk niets anders dan een niet zeer groote col- t
. legiezaal, voor drievierden met banken gevuld, waarvoor.
1 een aanrechttafel stond, en daarachter volgde eene ruimte E
W van hoogstens vier passen breed en acht passen lang.
. 3
E