HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 816.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

lj A ` 1
+ jl
j li
` ii
i je
! 19 M
5. T2
Q examen, zijne studien in die faculteit voortzette, aldaar
j. een geheel latijnsche atmospheer te gemoet, en uit deze
f een nawalm van ouderwetsche scolastieke geleerdheid,
T echter reeds merkbaar opgefrischt door de zich baan j
j brekende nieuwere denkbeelden en methoden van onderzoek.
` De geneeskundige faculteit bestond toen uit N. C. DE
FREMERY, I. I. WoLrERBEEK, B. F. SUERMAN en ]. L. C.
Scnizonnmz vm DER Kom;.
Over DE Fnmmnv is reeds boven (blz. 6) gesproken. gi
j Zijne lessen in de geneeskundige faculteit waren trouwens
van minder gewicht dan die in de wis- en natuurkundige.
SUERMAN vertegenwoordigde de pathologie en de chirur­
gie. Wat de eerste betreft, zoo had toen ten tijde het
besef dat pathologie niets anders is dan physiologie van ‘
het zieke lichaam, nog volstrekt geen ingang gevonden. {
, SUER1xmN’s lessen waren deels een uittreksel van, deels
i 4 een commentaar op de pathologie van Gemmus , een keurig,
net afgewerkt gebouw, waarop men eigenlijk slechts ééne i
i . aanmerking kon maken, dat er namelijk de fundamenten E
aan ontbraken. Geheel anders trad SUEMIAN als chirurg
op. Hier leerden wij hem kennen als den man van rijke
ervaring, als grondig topographisch anatoom, die zijn
I scalpel met volkomen zekerheid hanteerde, waar het gold,
S moeielijke gevaarvolle operatiën te doen, maar bovenal
als een echt humaan man, in den besten, edelsten zin
des woords, wiens zinspreuk was: former zo zo, szzoozïoz
in modo. Geen beter voorbeeld dan hij, om te toonen
op welke wijze de praktische arts met zijne patienten _
moet omgaan. Reeds zijn kalm, medelijden toonend ge-
laat oefende een bedarenden invloed uit. Niemand kon
j met den uitmuntenden man lang in aanraking zijn, zonder
hem lief te hebben.
Eene geheel andere persoonlijkheid was WoL’rEmaEEK,
de professor in de praktijk, de materies medica en de
, jl
t l
a ` i
. l'