HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 814.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

«
j
18
het oorspronkelijke konden lezen, maar wij konden niet
j ­ bespeuren dat deze in andere opzichten veel boven ons
overigen vooruit hadden. Alleen voor de nomenclatuur jl
zagen wij eenig nut in van het kennen der grieksche taal. T
Het uit die taal samengestelde woord ,,oxygenium," Q
j dat zuurstof of juister zuurvormer beteekent, gaf immers ·
1 dadelijk een zeer algemeen begrip van den aard dezer
stof als bestanddeel van zuren. Toen wij echter later
op de chemische lessen hoorden dat er ook zuren zijn, ‘
, die volstrekt geen zuurstof bevatten, ontzonk ons ook
il die grond en zagen wij in dat de grieksche terminologie A
_ wel eens op een dwaalspoor kan brengen, zoodat het
zelfs verkieslijker scheen de etymologische beteekenis
g van zulke woorden in het geheel niet te kennen.
; Alleen betreurden wij het soms dat onze geringe
l kennis van het grieksch ons niet in staat stelde de lessen
_ te volgen van vAN Hnusnn, toen een der sieraden van I
` Utrechts hoogeschool, die het grieksch beoefende minder
om de taal als taal dan wel omdat deze het voermiddel j _
was om in de grieksche oudheid door te dringen, het
gevoel voor het schoone aan te kweeken en de groote
l‘ " grieksche philosophen weder als voorbeelden voor het
M nieuwere geslacht te doen verrijzen. Zonder twijfel heeft j Q
lj vAN HEUSDE daardoor op het toenmalige jeugdige ge-
Q slacht van literatoren, juristen en theologanten eenen S
l veel meer vormenden invloed uitgeoefend dan, indien
{ · hij, gelijk later meer en meer het geval is geworden,
al de taal zelve als object en de schrijvers als gelegenheid-
‘ gevers tot vernuftige conjecturen had beschouwd.
Gaan wij thans over tot eene vluchtige karakterisee­ 1
. ring der medische faculteit, zooals deze was in het tijd-
‘ perk, waarover wij hier handelen. Zooals boven gezegd
I is, kwam den student die, na afgelegd propaedeutisch
i