HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 870.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

.r 1 v jg
l Iv
V i F
werd gepromoveerd, sprak redelijk vlot latijn. Reeds
gedurende de laatste jaren die hij op de schoolbanken
doorbracht, was hij daarin geoefend, en aan de akademie
i werd dit onderhouden, ­ook, behalve door de reeds ge-
‘ noemde responsien, door de dispuutcollegien voor welke i Y,
, de latijnsche taal uitsluitend in gebruik was. Had de
aanstaande medicus zijn propaedeutisch eXamen_afgelegd
l en ging hij in de geneeskundige faculteit over, dan
‘ kwam hij geheel en al in eene latijnsche atmospheer.
,· Hij hoorde op de lessen niets dan latijn en eindigde zelf
met zich bij het spreken of schrijven over geneeskundige
onderwerpen bij voorkeur van die taal te bedienen, waarin
menigeen zijne geslachten zelfs gemakkelijker kon uit-E
drukken dan in de volkstaal. Ik wil thans hier niet uit-
A weiden over het betrekkelijke nut van het algemeen t
_ gebruik der latijnsche taal voor het hooger onderwijs.
Wat in den gang der ontwikkeling van den menschelijken gig
geest eenmaal eene gewichtige beteekenis heeft gehad
maar juist ten gevolge dier ontwikkeling en het ontstaan
van nieuwe begrippen en denkbeelden, die zich niet meer
in het keurslijf eener oude ta.al laten wringen, die
l beteekenis verloren heeft, mag men niet weder terug
verlangen. Maar toch geloof ik dat de toen bestaande ge
gewoonte van niet alleen latijn te spreken en te lezen,
maar ook in die taal te denken, voor het studentenge­ _
H slacht van dien tijd een nuttig vormingsmiddel, een
regzmwz memfzlv is geweest. _
Watvhet grieksch aanbelangt, zoo wisten de toenmalige ' 2; ;
medische studenten daarvan al even veel of even weinig ‘
als de tegenwoordige, en wij waren, in onzenjeugdigen
overmoed, van oordeel dat men ons dit best had kunnen
V schenken en dat de daaraan besteede tijd nuttiger had
kunnen gebruikt worden. Zeker, er waren nog enkele
l uitzonderingen, studenten die HIPPOCRATES en GAL1ïNUs in
` _ 2
. K?
« » 1
{ " 2
1 · ie