HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 832.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

*4 1
In 1774 te Dornberg in Westphalen geboren, had hij in
de theologie gestudeerd maar tevens de wiskunde ijverig
beoefend. Binnen een kort tijdsverloop was hij achter-
i‘ eenvolgens: proponent bij de Luthersche gemeente te
Amsterdam, kommandant van het fregat Eurydice, met Q
den rang van zee-kapitein, tevens directeur van de aldaar ·
g door Wn;LEii I geplaatste leerschool voor aanstaande (
i zee-officieren, en professor aan de Utrechtsche akademie,
kort na de hervorming van het hooger onderwijs hier
E te lande. i
i Zijn mathemathisch onderwijs klom niet tot een zeer l
l hoog peil. Dit onderwijs nam aan de Utrechtsche hoo-
geschool eerst eene hoogere vlucht, toen de voortreffe- ;
i lijke R. VAN Rans, een van SCI-IRöDER’S eerste leerlingen, _
na eenige jaren te Luik het hoogleeraarsambt te hebben is
bekleed, tengevolge der Zuid-Nederlandsche onlusten, in
E 18 31 naar Utrecht verplaatst werd.
Maar SCHRGDER is een der hoofdbewerkers geweest van I
den in 1826 bij koninklijk besluit ingevoerden maatregel, I
waardoor alle studenten zonder onderscheid aan een ma- i
l thematisch examen werden onderworpen. ·
A PLAro plaatste boven den hoofdingang zij_ner akademie
, de woorden: ,, geen niet-wiskundige trede hier binnen !" I
En inderdaad, wie zal het betwijfelen, elk die naar waar-
lr heid streeft vindt in de wiskunde een uitmuntende leer-
` school om juist en methodisch te leeren redeneeren. Men
heeft haar terecht eene toegepaste logica genoemd.
, Toch geloof ik dat men haar in dit opzicht wel eens
i overschat heeft. De wiskunde gaat altijd van abstractiën
uit; zij oefent den geest in de deductieve methode, maar
juist deze, toegepast op andere onderwerpen dan de zui-
i ver wiskundige, brengt hare eigene gevaren mede. Zij ~ _
i wordt dan tot dialectiek, waardoor men, altijd langs
logischen weg, de meest tegenstrijdige stellingen leert ä
f