HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 838.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

‘ .
Q v
l
g I2
i nog wel eens andere dingen mede dan physische of
astronomische werktuigen. Zoo had hij, in het jaar waarin D
ik voor het eerst zijnen lessen bijwoonde, eenige porte-
. feuilles met caricatuurplaten uit Londen medegebraeht,
en zijne inleidingsles bestond daarin dat hij ons die cari- E
catuurplaten vertoonde en op geestige wijze toelichtte i
en verklaarde. Natuurlijk was dit een uitmuntend middel
om zichzelven bij zijne toehoorders te introduceeren, wier A
hart hij dadelijk gewonnen had, al mag het dan ook
betwijfeld worden of het eene goede introductie voor een
N physischen cursus was. i
Nog een ander geval wil ik hier mededeelen,waardoor
zijne onderwijs-methode nader gekarakteriseerd wordt. In de
p optica, die een van MoLL’s geliefkoosde onderwerpen " E
was, was hij op zijne lessen gevorderd tot aan de ver- ,
i klaring der verrekijkers en teleskopen. Bij die gelegen- W
I; heid toonde hij ons een polemoskoop, doch bij de ver-
klaring van het gebruik van dit werktuig schoot het ‘
hem als het ware op eens te binnen dat, om de beteekenis
iï · en het nut daarvan in den oorlog goed intezien, zijne
ii toehoorders toch eenig begrip moesten hebben van hetgeen L
een vesting is, en toen begon Mom. over vestingbouw te
j spreken alsof hij een genie-officier was. Dit werd ge- D
durende vijf of zes volgende lessen voortgezet; met behulp
[ A van kaarten en plannen werden ons de voor- en nadeelen °
der stelsels van VAUI%AN en van Coinioim duidelijk gemaakt,
j en eerst daarna keerde Mom. weder tot de optica terug.
§ Diegenen zijner toehoorders, die twee jaren later de wacht _
i betrokken aan de Bossche-poort te Bergen­op-Zoom en · _
j van hunne schildwachtposten uit de menigvuldige door i
Coiïrïokn aangelegde (thans verdwenen) werken konden
i overzien, hadden al den tijd, om het hun door MoLL ver- W
’ klaarde in de werkelijkheid nader te leeren kennen en `
ook te begrijpen. j
I
i