HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 825.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

I `lw
, I r_
3, l
4 ‘ bj
` il vaardig, elke tegenwerping dadelijk wist te weerleggen,
i van tijd tot tijd van zijn stoel opsprong, met vlugge hand
eenige denkbeeldige toestellen op de tafel etaleerde, en dan
Q uitriep: ,,ziet gij nu niet, dat het is zoo als ik zeide?" FH
’· Natuurlijk zag vAN l/[Axim, die niet zulk eene levendige
verbeelding had als Mom, dit volstrekt niet; en zoo ging
het dispuut, al warmer en warmer wordende , voort, totdat
eindelijk vAN MARUBI, die, ofschoon volstrekt niet over-
g tuigd, zich toch door Mom, geheel in de engte gedreven
j voelde, ietwat knorrig zijn gastheer verzocht hem zijn
7 kamer te wijzen. Het was trouwens 2 ure in den nacht
« geworden. J
j Dat dit tooneel op mijn jeugdig gemoed eenen 0nuit­
wischbaren _ indruk heeft gemaakt, laat zich begrijpen.
[ Het is de eerste en laatste maal geweest dat ik van
{ MARUM heb ontmoet. l/[0LL echter mocht ik later nader
leeren kennen, toen ik als student een zijner toehoorders
{ werd. De eerste van hem ontvangen indruk werd door
H zijne lessen bevestigd. Deze tintelden van geest, en zijne
geestdrift plantte zich op zijn gehoor over, vooral wanneer
, hij proeven nam met eenig nieuw werktuig, dat hij pas
uit Engeland had ontvangen. Mom. had namelijk eene
groote voorliefde voor al wat Engelsch was. jaarlijks
, · bracht hij eenige weken of zelfs maanden in Londen of
ç elders in Engeland door. Hij had onder de engelsche
g geleerden vele vrienden. De Oxfordsche universiteit
maakte hem zelfs juris doctor! Greene werktuigen vonden
genade in zijne oogen, indien zij niet in Engeland ver-
. vaardigd waren. En inderdaad moet men erkennen dat _,
5 toen ten tijde de duitsche en fransche instrumentmakers '
verre beneden de engelsche stonden in de keurigheid, L
4 netheid en zorgvuldigheid waarmede zij hunne instrumenten ‘
`V vervaardigden, vooral die welke als Zz’Z.S`li7’ZL77lE7ZZiS de pré-
‘ cziïzwz dienst moesten doen. Maar Mom bracht uit Engeland
ë ·
i " F