HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 830.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

· l
l. + r
E ... g
l
: genheid van den zoogenaamden Instituuts­dag, namelijk ` ,
dien der jaarlijksche vergadering van het Koninklijk i
j Nederlandsch Instituut van kunsten en wetenschappen,
namen ook Mom. en VAN MARUM , de beroemde directeur j
van het museum van TEvLEn’s stichting, tevens secretaris i‘
van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen,
hunnen intrek bij den met beiden bevrienden Buvs. Er
waren toen nog geen spoorwegen, en, wilden zij de l
vergadering tijdig bijwonen, zoo moesten zij wel per
diligence of per trekschuit reeds den vorigen dag de reis g
H naar Amsterdam doen. Zal het noodig zijn te zeggen
dat ik, die reeds een paar dagen lang telkens met veel ' ‘
eerbied over de verwachte beide groote mannen had
hooren spreken, hunne komst met zekere spanning te
gemoet zag. Eindelijk kwamen zij. Natuurlijk namen
zij geen de minste notitie van den opgeschoten knaap Q
j die hun huisgenoot was. Maar die knaap mocht in de
kamer blijven, hen hooren spreken, en dat was hem
pj genoeg. Hij had op school reeds iets van physica ge-
# leerd en kende het schoolboek van zijn gastheer van
buiten. Wat hij van de over physische onderwerpen l
gehouden gesprekken kon opvangen, vond derhalve in
i hem eenen niet geheel onvoorbereiden toehoorder.
j Nog laat in den avond, na het souper, kwam het ge- , '
j sprek tusschen de drie heeren op de vraag: of er ééne
E of wel twee elektriciteiten zijn, eene vraag die toen aan
i de orde van den dag was maar thans hare beteekenis
grootendeels verloren heeft. Allengs werd het gesprek “
tot een formeel dispuut tusschen lV[oLL en vAN MARUM. ­
Buys nam er weinig deel aan, dan alleen om van tijd
j tot tijd een bevredigend woord te spreken. Al spoedig
bleek toch dat de toen reeds hoog `bejaarde vAN MARUM
l volstrekt niet `opgewassen was tegen zijn jongeren, wel-
bespraakten, schitterendeïl tegenstander, die, altijd slag- j
I
I z