HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 844.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

behoorde aan de akademie sedert 1812. Zijn geheel uiterlijk
voorkomen verkondigde reeds dadelijk den man van buiten-
gewone geestesgaven, die overal waar hij optrad, zonder ij
Y het te willen, eenen imponeerenden invloed uitoefende. ii]
Begaafd met een zeldzaam sterk geheugen, was hij niet
, alleen volkomen te huis in de geschiedenis der hem toever- »
trouwde leervakken, physica en astronomie, maar ook in
J de literatuur van oude en nieuwe talen. Dikwijls verbaasde
hij zijne bezoekers door, wanneer het gesprek op den een
, of anderen dichter kwam, lange passages daaruit woordelijk
ij te reciteeren. Eens, - zoo is mij door een ooggetuige ver-
haald, - kwam op een professoren­souper het gesprek
tusschen de daar aanwezige theologische professoren op
eene passage in de werken van AUGUSTINUS. Mom., die
` op eenige afstand gezeten was, hoorde dit eenige oogen-
blikken aan, toen hij op eens zeide: ,,Waarde collega’s, i
gij haalt AUGUSTINUS verkeerd aan, zijne woorden zijn: Y
$ ..... en nu volgde het woordelijk citaat. Later bleek, . f;=
. dat Mom, werkelijk den ouden kerkvader juist geciteerd
had. Welk professor in de physica leest thans nog
j Aueusrmos I
Met dit ijzersterke geheugen, dat nooit vergat wat eens ip p
gelezen was, paarde zich eene zeldzame gevatheid om ' -
. van den daarin opgegaarden voorraad het juiste, door
‘ j, het oogenblik gevorderd gebruik te maken. In een L ,
wetenschappelijk debat was hij dan ook een gevaarlijke
tegenstander. Eens was ik daarvan een toevallig getuige.
Als knaap van 15 jaren was ik gelogeerd ten huize
van ]`oHANNEs Buys, toen lector voor de physica aan
Felix Meritis te Amsterdam, den bekenden schrijver van · '
het Natuurkundig Schoolboek, door de Maatschappij tot
‘ Nut van ’t Algemeen uitgegeven, een werkje dat, al is Q
{ de vorm waarin het geschreven is, thans ook geheel
` verouderd, in zijn tijd groot nut heeft gesticht. Bij gele-

j
· 1