HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 823.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

jl .
j ¥
jr
ë 8 l"
f dan voldoende was om later een goed examen af te
j leggen. Wel is waar mislukte van tijd tot tijd een proe£
gedeeltelijk ten gevolge der zenuwachtige beving van
den reeds zeer bejaarden amanuensis, KLUWER, wiens han- i
‘ den hem wel eens den rechten dienst weigerden, maar,
~ -- zonderling - die mislukte proeven onthielden wij ,
. soms het best, omdat wij ons daarbij de geheel eigen-
aardige uitdrukking herinnerden, welke dan op het gelaat J
‘ des professors verscheen, eene uitdrukking welke zich
ealleen schilderen, niet beschrijven laat. Het was een men- ,
j geling van verrassing, misnoegen, en tevens van goed-
hartig medelijden met zijn veeljarigen, ouden helper, die
zelf er verschrikt bijstond. I
j Ik zeide: de door DE Fxnmmzv gegeven lessen waren
goed. Dit laatste woord is echter betrekkelijk. Wat `
j goed onderwijs is voor eene hoogere burgerschool, is
het daarom nog geenszins aan een hoogeschool. Eigen-
j lijk stond het peil van zijn onderwijs niet veel hooger
jj dan van datgene wat wij thans middelbaar onderwijs •
H noemen. Dit kon trouwens niet anders. Eigene onderzoe-
_ kingen op wetenschappelijk gebied heeft DE FEEMERY bijna 3
niet gedaan. Daartoe schoot reeds de tijd geheel te kort.
i Eigene onderzoekingen nu zijn de bron waaruit ook
l eigene, nieuwe gedachten opwellen, en het zijn juist deze '
j die het hooger onderwijs opwekkend maken, omdat zij ' j,
j als een ferment werken, de geestdrift wekken, den horizon
E des verstands uitbreiden en den blik doen slaan in tot
dus ver nog niet of weinig ontgonnen streken. Niets van
F dit alles op de lessen van DE FREMERY. Destemeer op
[ . die van zijnen ambtgenoot G. Mom., die niet alleen daarin,
maar in schier alle andere opzichten zijn antipode was.
l Mom. was toen in de volle kracht van zijn leven, dat ‘
helaas niet bestemd was nog vele jaren te duren, want {
hij overleed reeds in 1838, slechts 53 jaren oud. Hij K `
Y
f
- ~ i
2