HomeMaria Alacoque en het Heilig HartPagina 9

JPEG (Deze pagina), 871.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 12.96 MB

­-~ - --vr »-··=~wv·-·«·-riàv¤•vc~i.v¢%•r,.v¢¤;·••»·~¤-¢.».,.‘,g­_;,,`;<;_,..¤«­«;,»«g­,,Q,~;~·.­$,=.Q; D,,‘ .7 v atagxvï . i,__.,=_ ·g~,,ï‘è"T"` ï'ävi`[' _ ,«__
I
l
t 7
. , ` Tot dusverre was de buitenwereld onbekend gebleven met deze
· . min of meer prozaïsche tooneelen van vervoering, waarvan de
_‘ kloosters wel meer getuigen waren; en waarschgnlgk zou het ge­
Q rucht dier vervoeringen van een krank lichaam en van een kran-
ken geest nooit buiten de muren van het klooster zgn gedrongen,
H ware het niet dat een pater Jezuïet, la Colombière genaamd, met
t deze verbgsteringen van het overprikkeld meisje zgn voordeel
dacht te doen.
Er is dikwgls beweerd, dat deze gansche historie van het
x Heilige Hart slechts eene uitvinding is van de J ezuïeten. Dat is
onjuist, als de zaak in dien strikten, absoluten vorm moet opgevat
> H worden. Maria Alacoque was alleszins in staat om die voorstelling
er aan te geven. Doch het is tevens waar, dat pater la Colom-
_ = _ bière de half mystische, half zinnelgke droomergen dier maagd
{ behendiglgk ten dienste zgner ooginerken wist te exploiteeren, en
vermoedelijk zal het nooit voldoende worden opgehelderd, wat
rechtstreeks op rekening moet worden gesteld van Maria Alacoque i
i en wat tot de vinding, de stelselmatige vervalsching behoort van `
j haren biechtvader, den Jezuïet. _
ë Tot recht verstand dient, dat de orde der Jezuiëten op het
j einde der zeventiende eeuw gevoelde, dat zg in de schatting van
I het publiek aanmerkelgk gedaald was. De Provmcialcs van Pascal
j hadden haar een slag toegebracht, waarvan zich niet kon ver-
0 ? heffen. Het Gallicanisme, dat gekant was tegen de ultramontaansche
H theoriën van Pauselgke onfeilbaarheid en alvermogen, was onder
j den invloed van Bossuet en onder de bescherming van Lodewg k XIV '
` J triomfantelijk opgetreden als ofïiciëele leer van de Fransche Kerk.
De verlichte Katholieken, de hoogere standen, de deftige burgerg,
l de magistratuur, enz. helden sterk naar het Jansenisme over. Om
j nu hiertegen een steunpunt te vinden, of liever om die richting
j tegen te gaan, trachtten de Jezuïeten in de bijzondere gunst te
. dringen van de lagere klasse, en daartoe bezigden zij het middel -
van vereeringen, die zg op alle mogelgke wgzen poogden ingang
te verscliaiïen; vereeringen van grof zinnelgken aard, waarvoor
_ ‘ men uitsluitend het domme volk noodig heeft. Reeds hadden de
` Jezuïeten hun best gedaan, om de vereering van Maria d’Agréda,
Hr die ook vizioenen had gehad - zg had beweert in nauwe aanraking
i te zgn met de Heilige Maagd ­­- populair te maken. Bossuet echter
ä was hiertegen opgekomen. Intusschen moet gezegd worden, dat