HomeMaria Alacoque en het Heilig HartPagina 8

JPEG (Deze pagina), 788.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 12.96 MB

i i
l
A xy
; {
rakter. Maria werd in haar gestadigen omgang niet Jezus Christus - , `
i op hem verliefd. Ik schrijf geen boek tot opwekking van vroom ‘ j ·
[ bggeloof, ik ben geen bisschop. Daarom durf ik de woorden niet j
j weergeven, waarvan zich insgr. Languet bedient, om, volgens de '%··
j. eigen verklaringen van Maria Alacoque, een denkbeeld te geven
‘ van het onuitsprekelijk zoete gevoel, dat zich van haar meester ti
maakte in de oogenblikken van vervoering.
l De abdis van het klooster was eene verstandige vrouw.
, dacht dat de hersenen van de jeugdige non wat ontsteld waren,
en droeg haar vele bezigheden op, die lichamelüke beweging ver- Ji
eischten., ten. einde haar op die wgze eene gezonde afleiding te
bezorgen. Maria echter werd dichteres, en op een goede dag ant- V
woordde op de vermaning van de abdis met het volgende
curieuse versje: _ 1 _
Plus on contredit mon amour. ‘
r i j ien 1.1 en amme, g
U Plus cet l1`llCllG b' i` fla { ·
Que l’on m’a{Hige nuit et jour,
l On ne peut l’óter a mon àme: i
Oui, plus je souifre de douleur.
Plus je lïécrierai äi son coeur! ‘
A Maria had een onoverwinnelüken afkeer van - kaas. Zelfs de Q
reuk er van kon zij niet verdragen. Om nu het systeem van pijni­ `
ging onder een anderen vorm voort te zetten, en alzoo in de strenge i
beoefening derigodsdienstige deugden vooral niet te verflauwen. 0 S
besloot kaas te gebruiken. Dit moet haar zoo slecht bekomen i
zijn, dat de abdis haar het gebruik er van voortaan verbood. Dooh I
t voor hare verhevene zelfopoffering vond zg ruime, meer dan ruime `
j voldoening in de omhelzingen, waarmede haar geliefde minnaar
j haar overlaadde. zelve vertelt het in alle eenvoudiglieid. Men j
kent zeker de historie van den spotvogel, die op een Vrijdag in
O een herberg een spek-omelet had besteld. Er barstte een ver- j
schrikkelijk onweder los. De lieden in de herberg, dood van schrik, ­
‘ zagen er den goddelijken toorn in; maakten het teeken des
· kruises en prevelden gebeden om de Godheid te vermurwen. De
spotvogel daarentegen opende het venster en riep luide: ,,Wat _
een lawaai om een eenvoudige spek-omelet!" Maria Alacoque doet
" · aan iets dergeläks denken: VVat zoete verrukkingen, wat een
overweldigend gevoel, ter belooning voor het gebruik van een j
brokje kaas! ` l
l