HomeMaria Alacoque en het Heilig HartPagina 7

JPEG (Deze pagina), 881.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 12.96 MB

I I ”"`"`""””"`""`”"”"""`”`i”""` I
Q;
.>
g meisje, Maria Alacoque genaamd, geboren in 1647, als novice
i binnen zgne muren op te nemen. Haar vader was advocaat. In-
- dien men haar biograaf Languet, bisschop van Soissons, mag
fr gelooven - hg gaf in 1729 een werk over haar uit, dat een
meesterstuk van onnoozelheid is, - dan waren bg Maria reeds op
zeer jeugdigen leeftgd de teekenen voorhanden van eene wonder- A
dadige voorbeschikking tot heiligheid. Men weet dat bg St.-Louis
. de Gongagne het gevoel van kuischheid op achtjarigen ouderdom
reeds zoozeer was ontwikkeld, dat hg bloosde als zgne moeder
' hem recht teeder aanzag. Men heeft van een ander heilig perso- i
gi nage gehoord, die als kind ’s Vrgdags niet aan de borst zgner
W moeder wilde zuigen en die later bisschop van Saint-Die is gewor-
den. De jeugdige Maria nu behoorde mede tot zulke vroeg ont-
' wikkelde kuische zielen, bg wie
La warm Wattend pas Z’ wcmbrc des cmncés! U
Op vierjarigen leeftgd was haar niets zoo onverdragelgk als
l het gezicht van een man, en toen reeds zou zg de eenzaamheid `
jp opgezocht hebben, indien niet gevreesd had, ook daar gekweld _
‘ te worden door den aanblik van een man. In hare prille jeugd
*· had zg visioenen en openbaringen, maar ook plaatselijke verlam­ gg
F mingen en pgn in de zg (de geneesheeren begrgpen mg). Teuge- ‘
d volge eener openbaring aanvaardde zg het kloosterleven te Paray­
I le­lVlonial. Reeds had zg zich vrgwillig aan allerlei kwellingen
gg en martelingen onderworpen om Jezus Christus welgevallig te zgn.
j Zg had zich een koord om de lendenen geslagen, en dat zoo sterk
toegehaald, dat het eten en ademhalen haar zeer moeielgk viel.
ib Om de pgniging nog grooter te maken, had zg het koord voor-
zien van knoopen. Kleine gzeren kettingen had zg stgf aan hare
armen bevestigd, zoo stgf dat ze in het vleesch drongen. Zg prikte
l in hare vingers, na ze eerst strak gebonden te hebben, ten einde
den Heere haar bloed te kunnen aanbieden. Zg had zich een bed
` gemaakt van gebroken aarden potten, waarop zich - altoos 4
gelgk de bisschop Languet verhaalt - met een uitnemend
i welbehagen, met een gevoel van zaligheid, ten ruste
leide. Omstreeks dien tgd, toen haar lichaam bedekt was met .
x de bloedige striemen van koord en kettingen, had Jezus zich reeds
[ aan haar vertoond.
1, Nadat zg eenmaal in het klooster was, vermenigvuldigden die
l vizioenen zich al meer en meer, en kregen ze ook een ander ka-
ii