HomeMaria Alacoque en het Heilig HartPagina 6

JPEG (Deze pagina), 826.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 12.96 MB

I `
1 .
Q;
1 4.
1 oogenblik in Frankrijk in zwang, en daar Frankrük op het gebied
der mode nog overal den toon aangeeft - ’t is bijna het eenige,
wat het heeft overgehouden van zgn overwegenden invloed van
j vroeger ~- zoo is die devotie ook naar buiten overgeslagen, zelfs
‘ naar Engeland. De Katholieke Christenheid heeft tegenwoordig ¤
ï haar fetisclrdienst: een bloedig Hart, met züne twee kamers en
zgn slagader.
l Doch zoo de geestdrift voor dat bügeloof iets nieuws is, niet j,
alzoo ­ geläk ik reeds gezegd heb - de zaak zelve. En, zonder- al
ling genoeg, de oorsprong er van moet vermoedelük gezocht
worden bij een der puriteinen van oud­Engeland. Een kapelaan ·
van Cromwell, Godwin, een dweper van de ergste soort, hield in
züne puriteinsche droomeriien zich veel bezig met het Hart van ,
Jezus, waarin hij zün ganschen persoon meende teruggevonden te Y
hebben, als ’t ware bü wijze van een bovennatuurlük proces van
condensatie. Godwin schreef zelfs een verhandeling over die zaak,
welke in de godsdienstige kringen van dien tüd eenigen opgang
moet gemaakt hebben; want het is bekend, dat dit werk eener j"
kranke verbeelding in de zeventiende eeuw te Heidelberg
vertaald werd.
Intusschen had Godwin’s fantasterä verder geen gevolg voor
het Protestantisme. De Protestantsche geest kon, zonder schade Op
voor het geloof, zich een geruimen tüd `bezig houden met deze »· 1*,
verheerlijking van een gedeelte des lichaams van Jezus. Godwin
had in zijne verhandeling aan de zaak deels een symbolische,
deels eene realistische voorstelling gegeven; doch de symboliek
had verreweg de overhand. Het Hart was er alleen als bewijs van
liefde. Na verloop van eenige jaren dacht er niemand meer aan. :
Maar het denkbeeld had zich onverwachts elders een weg gebaand,
en verscheen op zekeren dag onder een veel positiever vorm, dan
een prediker der Rondhoofden in Engeland ten tijde van Cromwell X g
daaraan had kunnen geven.
Den Qösten Mei 1671 werden de deuren van het klooster der
orde van de Visitatie te Paray­le-Monial (*) geopend, om een j
(*) Een klein stadje in het departement Saöne­et-Loire, met 3600 U
inwoners en een oude kerk, die van het _jaar 1004 dagteekent. Paray- [
le­Monial was een welvarend, nijver plaatsje, tot aan de herroeping van "
het Edict van Nantes. Thans heeft het alleen beteekenis als de wieg "l
en zetel ter vereering van het Heilige Hart. i
1