HomeMaria Alacoque en het Heilig HartPagina 17

JPEG (Deze pagina), 738.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 12.96 MB

1
wi
15
Voordat wg de historie van de arme waanzinnige van Paray-
le­lVIonial eindigen, willen wg nog een enkel woord over hare
trapsgewgze verheffing tot den rang van heilige zeggen. In 1817
T kwam, op aandrang der Jezuïeten, de zaak harer zaligspreking
op het tapijt; dat wil zeggen dat een voorloopig onderzoek werd
e k . ingesteld om te weten te komen, of zg verdiende heilig verklaard
` J te worden. Maar die zaak ging niet vlot van de hand. Want
rg ’t was eerst onder Pius IX, in 1846, dat een besluit verscheen,
11: waarbg ,,het verhevene harer deugden" erkend werd. In 18%
werd door denzefden paus uitgemaakt, dat de aan Maria Alacoque
( toegeschreven mirakelen werkelgk gebeurd waren; daarop volgde
l hare zaligspreking. De volledige canonisatie ontbreekt nu nog;
W maar zg zal zeker niet uitblgven. De Jezuïten zgn die buitenge-
wone eer wel verschuldigd aan de nagedachtenis dier ongelukkige,
! overprikkelde maagd, aan wier vizioenen zg zooveel macht te
danken hebben. Indien Henri V Koning van Frankrgk wordt,
Z' dan kan men verwachten dat eene nationale heldin zal worden
en Jeanne d’Are op den achtergrond zal dringen, die wel ver«
4; brand is geworden, - maar nog niet eens zalig is gesproken.
. En deze schandelgke speculatie op de domheid der menschen ,
i zullen wg zien voortzetten, `totdat de Katholieke Kerk, tot 6611 g
_ beter besef gekomen van hare roeping als een groote godsdienstige V
.. en rnoreele instelling, door eene krachtdadige beweging in haren Y
E boezem tot hervorming, zich ontdoen zal van het rampzalig bijge-
r loof, dat tot verstomping leidt bg hen die het deelen, en dat het
Katholicisme bespottelgk maakt bg allen, die den oorsprong dezer
onzinnige vereeringen kennen.
* Met dit al is het voor ieder, die met een wgsgeerig oog de {
{ afdwalingen van den menschelgken geest gadeslaat, hoogst leerrgk
Q te zien, waartoe, als de omstandigheden meewerken, de wulpsche ,
droomen eener ziekelgke dochter kunnen leiden.
J
1
1