HomeMaria Alacoque en het Heilig HartPagina 14

JPEG (Deze pagina), 788.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 12.96 MB

U
1
il ··
il, 12
middelen werden te baat genomen, en zij verzuimden niet zich . .
van de drukpers te bedienen. De devote litteratuur werd met
verscheidene geschriften verrükt, en zoo knoopten zich aan de ·
’­f legende van Maria Alacoque gaandeweg meer mirakelen vast. ··P
Eindeläk verkreeg men in 1711 van Paus Clemens XI een breve,
gi waarbij de büzondere dienst van het Heilige Hart aan de zusters
1 der Visitatie te Annecy werd toegestaan. Eenige jaren later
t barstte te Marseille de groote pest uit. De bisschop te dier stede,
een goed man, maar een ligtgeloovige sukkel, wgddc zgn diocese
* aan het Heilige Hart toe en dacht daardoor de epidimie tegen te lp
‘ gaan. Doch de pest breidde integendeel zich uit. Daar echter {
elke epidemie eenmaal tot staan komt en vervolgens ophoudt, zoo ­
’ nam ook deze eindelijk af en verdween. Nu waren de Jezuïeten ,
1 dadelijk in de weer om den volke te verkondigen, dat het Hei- j
,4 lige Hart den geesel had verjaagd. _
l In 1729 verscheen de levensbeschrijving van Maria Alacoque,
‘ die het klassieke werk over deze zuster en deze materie is ge­ ,
bleven. De schrijver er van was Languet, bisschop van Soissons, E v
een woelzieke en onverdraagzame geest en met hart en ziel ge- "
hecht aan de Jezuïeten. Hij droeg zgn werk op aan Maria Q
Leozinska, gemalin van Lodewük XV, eene zeer bekrompene,
1 vrome vrouw, die in het bijgeloof vertroosting zocht voor het ‘
1 zielsverdriet, dat ze in den echtelijken staat ondervond. ,
Dit boek vond veel afkeuring. De verlichte Katholieken en C l
jl de vrädenkers waren geërgerd over de verliefde taal, waarin de
kranke vizioenen eener meer dan half waanzinnige non beschreven
, werden. Het regende spotdichten. Een daarvan luidde aldus:
Vous nous citez une époque
[ Ou Marguerite Alacoque
Avec Jesus de coeur troque.
ïj Le beau conte que voila! ‘
{ Dites nous, sans équivoquc, ­ ­
j N’avez­vous pas sous la toque ·
jï Quelque rat par ci par la (*) ?
I " De zaak had nu zulk een keer genomen, dat Languet uit Rome
{ den last kreeg, om sommige al te bespottelüke verhalen uit het
j A boek te schrappen. Onder anderen was dit het geval met de plaats, K
x (*) ,,Avoir un rat sous le cräne, sous le chapeau", etc., is een ge-
: meenzame uitdrukking voor: ,,niet wel bij ’t hoofd zijn. xy
j .