HomeMaria Alacoque en het Heilig HartPagina 13

JPEG (Deze pagina), 847.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 12.96 MB

. . W- ..7.7.. M v-wah-.-~~-­­·«-­m­1..wWMM-N-.-.-­­ . .­.r....e `gï. W.--g

11
Het beminnelgkste, het aanbiddelgkste van Jezus was dus zgn
hart, en zoo kwam de dweepzucht of een buitensporig mysticisme
er toe, om de vereering van Jezus over te brengen op zgn hart.
f Denk bg deze uiteenzetting alle bezwaren weg, die uit ee11
{ wgsgeerig, theologisch en physiologisch oogpunt daarentegen kun-
‘ nen ingebracht worden, en gg komt heel geleidelgk, als ’t ware
‘ zonder dat ’t u zelf bewust zgt, tot de conclusie, dat de aan-
; bidding van het Heilige Hart van Jezus zoo logisch mogelgk is.
Maar, zult zeggen, al die bezwaren laten zich niet zoo maar
1 wegdenken; de geest, die redeneert, wil niet aan banden gelegd
zgn. Dan zgt ge ook een rationalist, een ketter of een slecht Ka- ’
'Q tholiek. Eén troost echter rest u hierbij, - de troost dat gij in
g talrgk gezelschap zgt, en dat er langen tgd in de Katholieke Kerk
{ zelve bisschoppen, theologen en. wat nog meer zegt, Pausen
waren, die dezen vorm van vereering, deze plat-mystische lichame-
[ lgke voorstelling, te eenenmale verwierpen.
_, Het waren de J ezuïeten, die haar populariseerden. Een hunner,
; pater Croiset, gaf over de vereering van het Heilige Hart een
A i boekje vol zotheden, maar dat niettemin een verbazend succes had.
* had. Maria Alacoque gekend en had hem aangespoord het
boekske te schrgven. Nu werd de nieuwe dienst weldra i11 de kloos-
ters te Moulins, Dgon en Bordeaux aangenomen. Maar in het
diocese van Antun, waartoe Paray-le­Monial behoort, verzette de
W bisschop zich krachtdadig tegen de oiiiciëele erkenning van dien
l dienst. Andere Gallicaansche bisschoppen kwamen met niet min-
de1· nadruk er tegen op.
_, De Jezuïeten begrepen, dat zg, om dien plaatselgken tegen- .
*$ stand te overwinnen, de tormeele goedkeuring van het Hof te
Rome moesten verkrijgen. Door hunnen invloed wendde in 1697
« ' Maria Eleonora, gemalin van Jacobus H, die zicl1 toen te St. Ger-
main bevond, zich tot den Paus, met verzoek een bgzonderen
dienst van het Heilige Hart in te stellen ten behoeve van de
_ kloosters der Visitatie. Haar bede werd te Rome niet gunstig
opgenomen. In ’t volgend jaar werd het verzoek bg een besluit
van de (Jongregatie voor den ritus van de hand gewezen, als in
strgd met de traditien en den regel der Kerk. Aan de zuste1·s
der Visitatie werd enkel het recht toegekend om een feest te vie-
ren ter herinnering aan de nvgf wonden van Jezus." Dit was
niet genoeg. De Jezuïeten zaten bijgevolg niet stil. Tal van